กลับหน้าหลัก
รายละเอียดกิจกรรม : การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มด้านประกันคุณภาพ : 5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
จำนวน 45 ภาพ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  aggie gallery. all rights reserved.
Powered by jQuery