1. ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการกลาง
2. แบบฟอร์มการเบิก - ยืม / ซ่อมบำรุงเครื่องมือ
แบบยืม ก.1 การขอให้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับวิชาปัญหาพิเศษ งานวิจัย และอื่น ๆ
แบบยืม ก.2 การขอใช้ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ และอุปกรณ์นอกเวลาราชการ
แบบยืม ก.3 ใบยืมเครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ
แบบเบิก ก.4 ใบยืมเครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ
แบบเบิก ก.5 ใบซ่อมบำรุงเครื่องมือ วัสดุวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ
รฝ. 1 แบบการขอใช้บริการพื้นที่การเกษตรและโรงเรียน
รฝ. 2 ใบยืมเครื่องมือและอุปกรณ์
รฝ. 3 ใบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง
รฝ. 4 ใบเบิกน้ำมันและวัสดุหล่อลื่น
รวมทุกแบบฟอร์ม
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP