ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564
กลุ่ม : อบรม/สัมมนา
เนื้อหา : ด้วย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 "นวัตกรรมเกษตร อาหารและสุขภาพ" ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมดังกล่าว ความแจ้งแล้ว นั้น ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญบุคลากรส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอหรือเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยกำหนดการส่งผลงาน ดังนี้ 1. บทคัดย่อ กำหนดส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 2. ฉบับเต็ม กำหนดส่งภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 216 ครั้ง
18/08/2021 09:24 AM