ประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ร่างกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
กลุ่ม : บริการทั่วไป
เนื้อหา : ทปอ. ที่ ทปอ 66/ ว 0049 ลว.12 มกราคม 2566 เรื่อง ร่างกฏกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (ฉบับที่..) พ.ศ. ... รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ไฟล์แนบ : คลิกที่นี่
อ่านแล้ว 118 ครั้ง
27/01/2023 04:16 PM