หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ข้อราชการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, [อ่านแล้ว 380 ครั้ง], 7/01/2020 10:15 AM
แจ้งวันและเวลาเปิดให้บริการหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ, [อ่านแล้ว 381 ครั้ง], 16/12/2019 09:58 AM
บรรยายพิเศษเรื่อง "แผนชีวิต แผนการเงิน อยู่อย่างไรให้รอดในยุค 4.0", [อ่านแล้ว 366 ครั้ง], 16/12/2019 09:55 AM
ขอเชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 8-11, [อ่านแล้ว 583 ครั้ง], 16/12/2019 09:22 AM
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ, [อ่านแล้ว 390 ครั้ง], 6/12/2019 04:11 PM
ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมสารสนเทศ ประจำปี 2563, [อ่านแล้ว 378 ครั้ง], 6/12/2019 04:08 PM
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, [อ่านแล้ว 384 ครั้ง], 29/11/2019 03:53 PM
แจ้งเวียนข้อราชการสำคัยเร่งด่วนตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , [อ่านแล้ว 370 ครั้ง], 29/11/2019 03:50 PM
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล, [อ่านแล้ว 556 ครั้ง], 28/11/2019 01:52 PM
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562, [อ่านแล้ว 389 ครั้ง], 28/11/2019 01:46 PM
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดแคตตัสและไม้อวบน้ำ, [อ่านแล้ว 329 ครั้ง], 28/11/2019 01:40 PM
แจ้งการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพิธีพระราชทานบริญญาบัตร, [อ่านแล้ว 408 ครั้ง], 25/11/2019 11:35 AM
ขอเชิญร่วมกิจกรรม UBU Roadshow, [อ่านแล้ว 353 ครั้ง], 25/11/2019 11:12 AM
การเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562, [อ่านแล้ว 368 ครั้ง], 25/11/2019 11:05 AM
ประชาสัมพันธ์การอบรมการรู้สารสนเทศ, [อ่านแล้ว 406 ครั้ง], 25/11/2019 11:01 AM
ประชาสัมพันธ์อบรมขอรับ "ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์", [อ่านแล้ว 389 ครั้ง], 25/11/2019 10:57 AM
ขอเชิญร่วมรับฟังบรรยายธรรม เรื่อง ธรรมะกับภาวะซึมเศร้า, [อ่านแล้ว 368 ครั้ง], 12/11/2019 09:17 AM
ขอเชิญร่วมประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5, [อ่านแล้ว 368 ครั้ง], 12/11/2019 09:12 AM
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งเอชีย ครั้งที่ 3, [อ่านแล้ว 403 ครั้ง], 8/11/2019 11:13 AM
ขอเชิญร่วมสัมมนาภาคพิเศษ เรื่อง "CP ALL- PIM Education Forum 2020 Transforming Business Knowledge & Platform to Education Intelligence , [อ่านแล้ว 590 ครั้ง], 8/11/2019 11:00 AM
Total 1098 Record
« Previous 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP