หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
สารบรรณ
:: Category ::
การเงิน
การเรียนการสอน
ข้อบังคับ
คำสั่ง
เชิญประชุม
ดูงาน
ทำบุญ
ทุน
บริการ
บริการทั่วไป
บุคคล
ประกาศ
พ.ร.บ./ระเบียบ
รายงาน
วิจัย
วิชาการ
อนุเคราะห์
อบรม/สัมมนา
แสดงผลทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารที่สำคัญเพื่อการขับเคลื่อน Work-based Education, [อ่านแล้ว 130 ครั้ง], 7/09/2022 04:34 PM
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่, [อ่านแล้ว 118 ครั้ง], 29/08/2022 04:39 PM
ขอส่งประกาศ ครั้งที่ 2 เรื่องการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 , [อ่านแล้ว 129 ครั้ง], 29/08/2022 04:24 PM
ขอเชิญร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565, [อ่านแล้ว 137 ครั้ง], 29/08/2022 04:19 PM
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแสดงบัตรประจำตัวคนพิการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, [อ่านแล้ว 153 ครั้ง], 22/08/2022 04:33 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2565 , [อ่านแล้ว 168 ครั้ง], 11/08/2022 01:22 PM
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อรับอนุญาตใช้พื้นที่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 4, [อ่านแล้ว 155 ครั้ง], 9/08/2022 12:00 PM
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย ปี 2565 รุ่นที่ 2, [อ่านแล้ว 176 ครั้ง], 4/08/2022 09:32 AM
ประชาสัมพันธ์อบรมหลักสูตร "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน" รุ่นที่ 10-15, [อ่านแล้ว 161 ครั้ง], 4/08/2022 09:23 AM
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 90 พ, [อ่านแล้ว 133 ครั้ง], 3/08/2022 03:25 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการ"เทคนิคการออมเงินอย่างมืออาชีพ", [อ่านแล้ว 135 ครั้ง], 3/08/2022 03:14 PM
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2565, [อ่านแล้ว 139 ครั้ง], 2/08/2022 03:47 PM
ประชาสัมพันธ์หนังสือ The Founder เล่ม 2, [อ่านแล้ว 117 ครั้ง], 2/08/2022 03:39 PM
ประชาสัมพันธ์กำหนดการเข้าป้องกันและกำจัดสัตว์พาหะภายในโรงอาหารและศูนย์อาหาร, [อ่านแล้ว 128 ครั้ง], 19/07/2022 02:01 PM
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมหลักสูตรระบบบริหารคุณภาพการศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 หลักสูตร "การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backw, [อ่านแล้ว 129 ครั้ง], 19/07/2022 01:46 PM
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2565, [อ่านแล้ว 134 ครั้ง], 11/07/2022 04:14 PM
ขอแจ้งเวียนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์, [อ่านแล้ว 129 ครั้ง], 11/07/2022 04:04 PM
แจ้งงดการให้บริการชั่วคราว_กองกลาง สำนักงานอธิการบดี, [อ่านแล้ว 139 ครั้ง], 8/07/2022 04:04 PM
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการยกระดับคุณภาพข้อเสนอทุน KM ในรูปแบบ Onsite และ Online, [อ่านแล้ว 122 ครั้ง], 5/07/2022 10:25 AM
ประชาสัมพันธ์การบริการคลีนิคทันตกรรม_ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราธานี, [อ่านแล้ว 411 ครั้ง], 4/07/2022 04:13 PM
Total 1098 Record
« Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 55 Next »
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP