Aggie Media เรื่อง
ลำดับ เรื่อง สถานที่ วันที่
11ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามระบบ EdPEx ครั้งที่ 1, 24 เมษายน 2562 (3/3)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี24 เม.ย. 2562
12ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามระบบ EdPEx ครั้งที่ 1, 24 เมษายน 2562 (2/3)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี24 เม.ย. 2562
13ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามระบบ EdPEx ครั้งที่ 1, 24 เมษายน 2562 (1/3)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี24 เม.ย. 2562
14มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี เกษตรอีสานใต้ “เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 15-23 ก.พ.62คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี15 ก.พ. 2562
15อบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เชิงปฏิบัติการ EdPEx ขั้นแนะนำ) สู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 (2/2)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี31 ต.ค. 2561
16อบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เชิงปฏิบัติการ EdPEx ขั้นแนะนำ) สู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 (1/2)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี30 ต.ค. 2561
17อบอุ่น..เกษตร ม.อุบลราชธานี รับน้องสร้างสรรค์ รุ่นพี่พาน้องใหม่ดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี19 ส.ค. 2561
18รายการ "มองรอบทิศ : ปรับปรุงพันธุ์ข้าวช่วยชาวนา" โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ ออกอากาศทีวีช่อง NBT วันที่ 11 มิถุนายน 2561NBT อุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสั11 มิ.ย. 2561
19เทียบรอยแผล-รอยฟันฉลาม, ไทยรัฐนิวส์โชว์ โดย ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี18 เม.ย. 2561
20เหลียวหน้า..แลหลัง กับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีใหม่..คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี14 เม.ย. 2561
Total 51 Record
1 2 3 4 5 6