Aggie Media เรื่อง
ลำดับ เรื่อง สถานที่ วันที่
11อบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เชิงปฏิบัติการ EdPEx ขั้นแนะนำ) สู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 (2/2)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี31 ต.ค. 2561
12อบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เชิงปฏิบัติการ EdPEx ขั้นแนะนำ) สู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2561 (1/2)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี30 ต.ค. 2561
13อบอุ่น..เกษตร ม.อุบลราชธานี รับน้องสร้างสรรค์ รุ่นพี่พาน้องใหม่ดำนา เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี19 ส.ค. 2561
14รายการ "มองรอบทิศ : ปรับปรุงพันธุ์ข้าวช่วยชาวนา" โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม อาจารย์สาขาวิชาพืชไร่ ออกอากาศทีวีช่อง NBT วันที่ 11 มิถุนายน 2561NBT อุบลราชธานี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสั11 มิ.ย. 2561
15เทียบรอยแผล-รอยฟันฉลาม, ไทยรัฐนิวส์โชว์ โดย ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี18 เม.ย. 2561
16เหลียวหน้า..แลหลัง กับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีใหม่..คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี14 เม.ย. 2561
17เดินหน้าประเทศไทย นวัตกรรมอัจฉริยะแรงผลักดันจากอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาคMGR Online VDO13 พ.ย. 2560
18อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to EdPEx วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (7/8) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี27 มิ.ย. 2560
19อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to EdPEx วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (8/8) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี27 มิ.ย. 2560
20อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to EdPEx วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (6/8)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี27 มิ.ย. 2560
Total 47 Record
1 2 3 4 5