Aggie Media เรื่อง
ลำดับ เรื่อง สถานที่ วันที่
21เดินหน้าประเทศไทย นวัตกรรมอัจฉริยะแรงผลักดันจากอุทยานวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาคMGR Online VDO13 พ.ย. 2560
22อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to EdPEx วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (7/8) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี27 มิ.ย. 2560
23อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to EdPEx วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (8/8) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี27 มิ.ย. 2560
24อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to EdPEx วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (6/8)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี27 มิ.ย. 2560
25อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to EdPEx วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (5/8)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี27 มิ.ย. 2560
26อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to EdPEx วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (4/8)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี27 มิ.ย. 2560
27อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to EdPEx วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (3/8)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี27 มิ.ย. 2560
28อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to EdPEx วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (2/8)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี27 มิ.ย. 2560
29อบรมเชิงปฏิบัติการ Introduction to EdPEx วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (1/8)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี27 มิ.ย. 2560
30โครงการ การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 (1/7)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี28 มี.ค. 2560
Total 51 Record
1 2 3 4 5 6