Aggie Media เรื่อง
ลำดับ เรื่อง สถานที่ วันที่
31โครงการ การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 (6/7)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี28 มี.ค. 2560
32โครงการ การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 (7/7)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี28 มี.ค. 2560
33แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (1/10)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 ก.ย. 2559
34แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (2/10)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 ก.ย. 2559
35แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (3/10)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 ก.ย. 2559
36แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (4/10)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 ก.ย. 2559
37แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (5/10)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 ก.ย. 2559
38แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (6/10)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 ก.ย. 2559
39แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (7/10)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 ก.ย. 2559
40แนวทางการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 (8/10)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี1 ก.ย. 2559
Total 47 Record
1 2 3 4 5