หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
Projector
ชื่ออุปกรณ์ สถานที่/รายละเอียดอุปกรณ์
Acerเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
computer1ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1, อุปกรณ์: เครื่อง ploter, แอร์
computer2ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2, อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง+ไมโครโฟน แอร์
computer3ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3, อุปกรณ์: โปรเจคเตอร์ เครื่องขยายเสียง+ไมโครโฟน แอร์
AsusNotebook[Computer Notebook] CPU Core i5
SonyDSC7.2-1[Digital Camera] ความละเอียดที่ 7.2 Mega Pixels
VDO-HDกล้องวีดีโอ
B205B205 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
B206B206 ชั้น 2 ห้องสำหรับสอนออนไลน์
B209B209 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
B210B210 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
B203B203 ชั้น 2 ห้องสำหรับบรรยายขนาดเล็ก
SONY DSC 5.0
DELL
ตารางบริการ ( 2022-05-21)
ลำดับ รายการ ผู้ใช้ วัน ช่วงที่ใช้ เวลา กลุ่ม เรื่อง/รายวิชา ข้อมูลเพิ่มเติม วันบันทึก
+ + + ไม่มีข้อมูลการจองวันนี้ + + +