หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
ยานพาหนะ

รายชื่อพนักงานขับรถยนต์

ชื่อ ตำแหน่ง สาขาวิชา/ภาควิชา
คัมภีร์ คำมุงคุลคนงานสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
จักรพันธ์ โม่สันทดปฏิบัติงานธุรการสำนักงานเลขานุการ
สมชาย คำแน่นพนักงานห้องปฏิบัติการสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
สมศักดิ์ บุราเลขพนักงานขับรถยนต์สำนักงานเลขานุการ
สุรพงษ์ ศรีสรรณ์พนักงานการเกษตรสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
อนันต์ วันทาพนักงานธุรการสำนักงานเลขานุการ
อานุภาพ บังสีพนักงานขับรถยนต์สำนักงานเลขานุการ
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP