หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

กรรมการประจำคณะ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่งหน่วยงาน
1ดร.นรินทร บุญพราหมณ์คณบดีภาควิชาสัตวศาสตร์
2ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทองรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
3รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคมรองคณบดีฝ่ายวิชาการสาขาวิชาประมง
4ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์สาขาวิชาประมง
5ดร.เมทินี มาเวียงรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
6ดร.อารีรัตน์ ลุนผาผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ภาควิชาสัตวศาสตร์
7ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหันหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ภาควิชาพืชไร่
8ดร.ทินน์ พรหมโชติหัวหน้าภาควิชาพืชสวนภาควิชาพืชสวน
9ผศ.ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ภาควิชาสัตวศาสตร์
10ผศ.ดร.วีรเวทย์ อุทโธหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
11ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์หัวหน้าสาขาวิชาประมง, (รักษาราชการแทน)สาขาวิชาประมง
12นางขนิษฐา พระสุพรรณ์หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ, (รักษาราชการแทน)สำนักงานเลขานุการ
13ผศ.ดร.พิทักษ์ สิงห์ทองลาหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางภาควิชาพืชสวน

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP