หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางเบญจมาศ บุญเจริญ
Benjamas Booncharoen


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการศึกษา, ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานเลขานุการ
โทรศัพท์ : 045-353507
โทรสาร : 045-353536
อีเมล์ : benchamat.b@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      งานบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว), วิทยาลัยครูอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2534.
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP