หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางสาวชุติมา ทองแก้ว
Chutima Thongkaew

ตำแหน่งทางบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์ : 0 4535 3560
โทรสาร : 045-353536
อีเมล์ : chutima.t@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Dr.rer.nat (Food Science), -, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany. 2558.
 • วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย. 2546.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย. 2542.
งานวิจัย
 • 2561: ก๋วยจับกึ่งสำเร็จรูปจากข้าวไรซ์เบอรี่
 • 2561: การสกัดโปรตีนจากแมลงกินได้และการนำไปใช้ประโยชน์
 • 2561: ขนมจีนจากแก่นตะวัน
 • 2561: ตรวจสอบคุณภาพซาก คุณภาพเนื้อ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาในลุ่มน้ำโขง
 • 2561: ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนถั่วเหลืองและแป้งในโมเดลขนมชั้นและความคงตัวที่อุณหภูมิต่ำ
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทั่วไป สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ระดับนานาชาติ
 • 2551: Using hydrocolloids to decrease oil absorption in banana chips, LWT-Food Science and Technology

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2551: Functional properties of protein concentrate from rice bran (Khao Dawk Mali 105), สถานที่: Maha Sarakham, Thailand
 • 2550: Extraction and Functional Properties of Mhakjong's Extract, สถานที่: Bitec Bangna, Bangkok
 • 2549: การเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ
 • 2551: Preparation and characterization of sesame flour from sesame meal, สถานที่: Shanghai, China

สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น พันธุ์พืช, พันธุ์สัตว์)
 • 2558: ไส้กรอกงา, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2558: แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใหม่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 2/2558
 • 2552: การยืดอายุและเการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2552
 • 2551: กลยุทธิ์การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2551
 • 2549: การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรและปลาน้ำจืด, อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร, 2/2549

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2558: การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 2/2558
 • 2549: การใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2549
 • 2548: กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร, , 1/2548

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2558: การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา, อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP