หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางสาวชุติมา ทองแก้ว
Chutima Thongkaew

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์ : 0 4535 3560
โทรสาร : 045-288373
อีเมล์ : chutima.t@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Dr.rer.nat (Food Science), -, University of Hohenheim, Stuttgart, Germany. 2558.
 • วท.ม.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย. 2546.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ประเทศไทย. 2542.
งานวิจัย
 • การใช้แป้งข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกง, 2559
 • การศึกษาชนิดและสมบัติของไข่ที่มีผลการขึ้นรูปเป็นเส้น, 2559
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้เข้มข้นชงดื่มสูตรสมุนไพร, 2558
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้ผสมสมุนไพร สควอชเพื่อสุขภาพ, 2558
 • การผลิต คุณลักษณะและการนำไปใช้ประโยชน์ของแป้งจากกากงาหลังการสกัดน้ำมันออก, 2552
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทั่วไป สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ระดับนานาชาติ
 • Using hydrocolloids to decrease oil absorption in banana chips, LWT-Food Science and Technology

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • Functional properties of protein concentrate from rice bran (Khao Dawk Mali 105), สถานที่: Maha Sarakham, Thailand
 • Extraction and Functional Properties of Mhakjong's Extract, สถานที่: Bitec Bangna, Bangkok
 • การเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บรักษาของปลานิลแดดเดียว, สถานที่: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับนานาชาติ
 • Preparation and characterization of sesame flour from sesame meal, สถานที่: Shanghai, China

สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น พันธุ์พืช, พันธุ์สัตว์)
 • ไส้กรอกงา, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานสอน/ช่วยปฏิบัติการ/เตรียมปฏิบัติการ
 • 1205322 Food Analysis
 • 1205721 Advanced Food Analysis
 • 1205493 Senior Project II
 • 1205362 Food Safety and Quality Assurance System
 • 1205443 Fishery Product Technology
 • เพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใหม่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 2/2558
 • การยืดอายุและเการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2552
 • กลยุทธิ์การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2551
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรและปลาน้ำจืด, อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร, 2/2549

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 2/2558
 • การใช้วัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์อาหาร, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2549
 • กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์อาหารจากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร, , 1/2548

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา, อาคารปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบทางอุตสาหกรรมเกษตร

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ
 • ผู้เชี่ยวชาญการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดอุบลราชธานี

กรรมการประจำระดับคณะ
 • กรรมการกิจการนักศึกษา

กรรมการประจำระดับภาค/สาขา/หลักสูตร
 • กรรมการเปิดซองสอบราคาครุภัณฑ์

กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน (รวมกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ ประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • กรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะปฏิบัติการ
 • อนุกรรมการพิจารณาการให้กู้ยืมเงินประจำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • กรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
 • กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ การฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
 • เพิ่มเติม

ตัวแทนเข้าฝีกอบรม, ประชุม, สัมมนาทางวิชาการ
 • สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 2, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 07/06/2015 ถึง 07/10/2015
 • การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตรครั้งที่ 17, BITEC Bangna, Bangkok, 06/18/2015 ถึง 06/20/2015
 • การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง, ห้องประชุมศรีเมืองใหม่, 05/28/2015
 • ProPak Asia 2009, ไบเทค บางนา, กรุงเทพฯ, 06/16/2009 ถึง 06/19/2009
 • The 20th Annual Meeting and International Conference of the Thai Society for Biotechnology, Maha Sarakham University, 10/14/2008 ถึง 10/17/2008
 • เพิ่มเติม


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP