หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางสาวจินดามณี แสงกาญจนวนิช
Jindamanee Sangkarnjanawanich

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์ : 0 4535 3563
โทรสาร : 045-288373
อีเมล์ : jindamanee.s@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ B323 ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Food Science), Purdue University, West Lafayette, Indiana State, USA. 2002.
 • M.S. (Food Science and Nutrition), University of Wisconsin-Stout, Wisconsin, USA. 1998.
 • วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2540.
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2533.
งานบริหาร
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • ประธานหลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)
 • เพิ่มเติม

งานสอน/ช่วยปฏิบัติการ/เตรียมปฏิบัติการ
 • 1205221 Nutrition and Health
 • 1205762 Quality System Management
 • 1202416 Mushroom Production
 • 1202344 Mushroom Production
 • 1205782 Nutraceuticals and Functional Foods
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบสังขยาใบเตยเจจากข้าวกล้องงอก
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังจากข้าวกล้องงอก
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบสังขยาใบเตยเจจากข้าวกล้องงอก
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซาลาเปาไส้เค็มบักนัดและซาลาเปาไส้ครีมข้าวเม่า
 • โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่
 • เพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 2014, โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ, 2/2557
 • คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น", โรงงานต้นแบบฯ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 1/2557
 • โครงการการถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขลักษณะที่ดีในกระบวนการแปรรูปข้าว, กลุ่มทีเอ็มอินเตอร์ไรซ์ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ, 2/2556
 • โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 1/2556
 • โครงการฝึกอบรมเรื่องกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านสู่อาเซียน, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 1/2556
 • เพิ่มเติม

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • การบรรเทาทุกข์จากความคิด ยึดติด และปรุงแต่ง เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของชีวิต, อาคารเรียนรวม 5, 1/2556
 • โครงการพ่อแม่อาสา สร้างสรรค์ สร้างสุข (สอนน้องวาดรูป ระบายสี), ลานแฟลตบุคลากร 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2555
 • ร่วมโครงการนำนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ไปปฏิบัติธรรม (เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์), ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังอ้อ จ.อุบลราชธานี, 1/2552
 • ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552, ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2552
 • โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่จังหวัดอุบลราชธานี (เดินเท้าไปวัดหนองป่าพง), ม.อุบลราชธานี-วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, 1/2552
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • วิทยากรเรื่องกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวพร้อมดื่ม (9-10 ก.พ.58), ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
 • วิทยากรหัวข้อการจัดทำฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ปลาเพื่อประกอบการขอ อย., โรงงานต้นแบบฯ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 • วิทยากรอบรมการแปรรูปผักและผลไม้ตามโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา, โรงงานต้นแบบฯ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดทำอาหาร จานด่วนไทยไปครัวโลก (18 ต.ค.56), ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Center)
 • ให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลเรื่องกระบวนการผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP (23 ก.ย.56), กลุ่ม หจก.หกพันนา ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ
 • เพิ่มเติม

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ
 • คณะกรรมการประกวดทำอาหาร "จานด่วนไทยไปครัวโลก"
 • เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP: KOB) ระดับจังหวัด (จ.อุบลราชธานี)
 • คณะทำงานพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ (ประเภทอาหาร) ที่สมัครเข้าคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับจังหวัด ปี พ.ศ.2555
 • คณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันทำอาหารจากหม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2555
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกและน้ำข้าวกล้องงอก ในงานวันเชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิ และจัดตลาดแสดงสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตร 4 นคร อุบลราชธานี
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับคณะ
 • กรรมการจัดการความรู้
 • กรรมการหลักสูตร
 • กรรมการประกันคุณภาพ
 • กรรมการประชาสัมพันธ์
 • กรรมการกิจการนักศึกษา
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับภาค/สาขา/หลักสูตร
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน (รวมกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ ประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2557
 • คณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ 2558
 • คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
 • คณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN)
 • เพิ่มเติม

ตัวแทนเข้าฝีกอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ

ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • คลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์: จังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP