หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางสาวจินดามณี แสงกาญจนวนิช
Jindamanee Sangkarnjanawanich

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์, สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

โทรศัพท์ : 045-353563
โทรสาร : 045-288373
อีเมล์ : jindamanee.s@ubu.ac.th
เว็บไซต์ : -
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Food Science), Purdue University, West Lafayette, Indiana State, USA. 2002.
 • M.S. (Food Science and Nutrition), University of Wisconsin-Stout, Wisconsin, USA. 1998.
 • วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2540.
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2533.
งานบริหาร
 • 2558: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
 • 2557: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
 • 2557: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 • 2556: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • 2558: การศึกษาทัศนคติที่มีต่ออาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากข้าวกล้องงอกของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม: หัวหน้าโครงการ: หัวหน้าโครงการ
 • 2558: การศึกษาทัศนคติที่มีต่ออาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากข้าวกล้องงอกของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม: หัวหน้าโครงการ
 • 2558: การศึกษาทัศนคติที่มีต่ออาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากข้าวกล้องงอกของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม
 • 2557: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวตังจากข้าวกล้องงอก
 • 2557: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบสังขยาใบเตยเจจากข้าวกล้องงอก
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2550: คลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์: จังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานสอน/ช่วยปฏิบัติการ/เตรียมปฏิบัติการ
 • 1205792 Seminar II
 • 1205221 Nutrition and Health
 • 1205762 Quality System Management
 • 1202416 Mushroom Production
 • 1202344 Mushroom Production
 • เพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2558: แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แนวใหม่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 2/2558
 • 2557: คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 2014, โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ, 2/2557
 • 2557: คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น", โรงงานต้นแบบฯ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 1/2557
 • 2556: โครงการการถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขลักษณะที่ดีในกระบวนการแปรรูปข้าว, กลุ่มทีเอ็มอินเตอร์ไรซ์ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ, 2/2556
 • 2556: โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 1/2556
 • เพิ่มเติม

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2558: การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี, งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี, 2/2558
 • 2556: การบรรเทาทุกข์จากความคิด ยึดติด และปรุงแต่ง เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของชีวิต, อาคารเรียนรวม 5, 1/2556
 • 2555: โครงการพ่อแม่อาสา สร้างสรรค์ สร้างสุข (สอนน้องวาดรูป ระบายสี), ลานแฟลตบุคลากร 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2555
 • 2552: ร่วมโครงการนำนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ไปปฏิบัติธรรม (เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์), ศูนย์ปฏิบัติธรรมวังอ้อ จ.อุบลราชธานี, 1/2552
 • 2552: ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552, ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2552
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2558: วิทยากรเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิสู่อาเซียน, สนง.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลฯ (วันที่ 26 ก.พ.59)
 • 2558: วิทยากรเรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) , สนง.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลฯ (วันที่ 26 ก.พ.59)
 • 2558: วิทยากรหัวข้อการจัดทำฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ปลา (15 ก.ค.58), โรงงานต้นแบบฯ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 • 2558: วิทยากรเรื่องการบริหารจัดการสินค้าวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC), โรงแรมรีเจ้นท์ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี
 • 2557: วิทยากรเรื่องกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวพร้อมดื่ม (9-10 ก.พ.58), ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนาบ้านดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
 • เพิ่มเติม

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ
 • 2558: เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP: KOB) ระดับจังหวัด (จ.อุบลราชธานี)
 • 2558: คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2558: เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP: KOB) ระดับจังหวัด (จ.อุบลราชธานี)
 • 2558: คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2557: คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับคณะ
 • 2553: กรรมการจัดการความรู้
 • 2548: กรรมการหลักสูตร
 • 2548: กรรมการประกันคุณภาพ
 • 2548: กรรมการประชาสัมพันธ์
 • 2548: กรรมการกิจการนักศึกษา
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับภาค/สาขา/หลักสูตร
 • 2553: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
 • 2552: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์

กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน (รวมกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ ประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • 2558: คณะทำงานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
 • 2558: คณะกรรมการจัดงานเลี้ยงปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล
 • 2558: คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2558: คณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ 2559
 • 2558: คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2558
 • เพิ่มเติม

ตัวแทนเข้าฝีกอบรม, ประชุม, สัมมนาทางวิชาการ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP