หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช
Jindamanee Sangkarnjanawanich, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์ : 045-353563
โทรสาร : 045-353536
อีเมล์ : jindamanee.s@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Food Science), Purdue University West Lafayette, Indiana State, USA, 2002.
 • M.S. (Food Science and Nutrition), University of Wisconsin-Stout Wisconsin, USA, 1998.
 • วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2533.
งานบริหาร
 • 2558: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
 • 2557: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
 • 2557: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 • 2556: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • 2560 : ทัศนคติต่อข้าวกล้องงอกของประชากรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 • 2558 : การศึกษาทัศนคติที่มีต่ออาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากข้าวกล้องงอกของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม
 • 2558 : การศึกษาทัศนคติที่มีต่ออาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากข้าวกล้องงอกของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม: หัวหน้าโครงการ
 • 2558 : การศึกษาทัศนคติที่มีต่ออาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากข้าวกล้องงอกของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: กรณีศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และเวียดนาม: หัวหน้าโครงการ: หัวหน้าโครงการ
 • 2557 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบสังขยาใบเตยเจจากข้าวกล้องงอก
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2550: คลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์: จังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2558: แนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แนวใหม่เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 2/2558
 • 2557: คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) 2014, โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลฯ, 2/2557
 • 2557: คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปรรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น", โรงงานต้นแบบฯ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 1/2557
 • 2556: โครงการการถ่ายทอดความรู้เรื่องสุขลักษณะที่ดีในกระบวนการแปรรูปข้าว, กลุ่มทีเอ็มอินเตอร์ไรซ์ อ.ดอนมดแดง จ.อุบลฯ, 2/2556
 • 2556: โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ด, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 1/2556
 • เพิ่มเติม

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2560 : เสวนาวิชาการเรื่อง "ผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ยุค 4.0: จะรุ่งหรือจะร่วง", ระดับท้องถิ่น
 • 2560 : การเรียนรู้ผ่านการทดลองสำหรับเด็กประถม เรื่อง "สนุกวิทย์รอบตัว ในสวน ในนา ในครัว ใน ม.อุบลฯ", ระดับท้องถิ่น
 • 2559 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุทราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว, ระดับท้องถิ่น
 • 2558: การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี, งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี
 • 2556: การบรรเทาทุกข์จากความคิด ยึดติด และปรุงแต่ง เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของชีวิต, อาคารเรียนรวม 5
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2561 : การแปรรูปผัก, คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 • 2559 : คณะกรรมการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion: OPC) ปี พ.ศ.2559, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2559 : คณะกรรมการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion: OPC) ปี พ.ศ.2559 (รอบที่ 2) 24 ส.ค.59, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2558: วิทยากรเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิสู่อาเซียน, สนง.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลฯ (วันที่ 26 ก.พ.59)
 • 2558: วิทยากรเรื่องสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) , สนง.เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จ.อุบลฯ (วันที่ 26 ก.พ.59)
 • เพิ่มเติม


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP