หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายเกรียงไกร โชประการ
Kreingkrai Choprakarn

ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์, ภาควิชาสัตวศาสตร์

โทรศัพท์ : 0 4535 3568
โทรสาร : 045-288373
อีเมล์ : kreingkrai.c@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Poultry Production), Tokyo University of Agriculture, Tokyo, Japan. 1999.
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย. 2532.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย. 2521.
งานวิจัย
 • 2556: สำนักประสานงานชุดโครงการไก่พื้นเมือง
 • 2554: สำนักประสานงานชุดโครงการไก่พื้นเมือง
 • 2552: CHARACTERISTICS AND DYNAMICS OF BACKYARD POULTRY RAISING SYSTEMS IN FIVE ASIAN COUNTRIES IN RELATION TO THE REDUCTION AND MANAGEMENT OF AVIAN INFLUENZA RISK
 • 2552: Impacts of Avian Influenza Outbreak on Indigenous Chicken Genetic Resources in Thailand
 • 2552: สำนักประสานงาน พัฒนาไก่พื้นเมือง
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
ตำรา
 • 2555: เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร, 60 หน้า

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทั่วไป สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ระดับนานาชาติ
 • 2550: Impact of chicken development projects for small scale producers in Thailand , Poultry in The 21st Century, FAO

บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • 2551: Crossbred indigenous chickens: An alternative to small to medium scale broiler production, วารสาร: XX III World's Poultry Science Congress 2008, Brisbane, Australia: Book of Abstract

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • 2553: characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk, สถานที่: International Ecohealth forum 2010, London ENGLAND

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับนานาชาติ
 • 2552: characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk, สถานที่: Kunming, China
 • 2551: CHARACTERISTICS AND DYNAMICS OF BACKYARD POULTRY RAISING SYSTEMS IN FIVE ASIAN COUNTRIES IN RELATION TO THE REDUCTION AND MANAGEMENT OF AVIAN INFLUENZA RISK , สถานที่: International Eco-Health Forum 2008, Mexico
 • 2551: Thai Indigenous chicken: Ecology Balancer in the Rural Area, สถานที่: International Eco-Health Forum 2008, Mexico
 • 2551: Crossbred indigenous chickens: An alternative to small to medium scale broiler production , สถานที่: XX III World's Poultry Science Congress 2008, Brisbane, Australia
 • 2550: Native chicken production in Thailand, สถานที่: The Domesticated Animal Diversity in the context of Globalization
 • เพิ่มเติม
งานสอน/ช่วยปฏิบัติการ/เตรียมปฏิบัติการ
 • 1203392 Special Problems
 • 1203459 Select Topic in Animal Science II
 • 1201305 Field Work V
 • 1201481 Seminar
 • 1203440 Poultry Production
 • เพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2550: คณะทำงานสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุน (สนง.กรรมการวิจัยแห่งชาติ) ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 5 โครงการ, , 1/2550
 • 2550: dกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1ครั้ง, , 1/2550
 • 2548: เอกสารแนบ, , 2/2548
 • 2548: ดำเนินรายการ เรื่อง ระบบการประเมินโครงการวิจัย ก่อนดำเนินการ จัดโดยงานส่งเสริมการวิจัย ม.อุบล 30 สค., , 1/2548
 • 2548: วิทยากร กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล 4-5 สค48, , 1/2548
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2557: ประเมินโครงการวิจัย 7ครั้ง, กทม. ขอนแก่น นครราชสีมา
 • 2556: ปีระเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย 2 โครงการ 1) การพัฒนาไก่เนื้อโคราชระยะที่ 2 และ 2) ศูนย์เครือข่ายสัตว์ไก่พื้นเมือง, นครราชสีมาและกรุงเทพฯ
 • 2556: 1. ประเมินตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ราชภัฏเลย, ม.อุบล
 • 2556: ประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , กรมปศุสัตว์
 • 2556: ประเมินราบงานฉบับสมบูรณ์ ศูนย์เครือข่ายและพัฒนาด้านการปรับปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก, มหาวิทยาลียอุบลราชธานี
 • เพิ่มเติม

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ
 • 2557: กรรมการพิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
 • 2557: กรรมการติดตามแฃะประเมินผล โครงการไกเนื้อโคราชระยะที่ 2
 • 2557: คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
 • 2556: คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)
 • 2556: กรรมการติดตามแฃะประเมินผล โครงการไกเนื้อโคราชระยะที่ 2
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับมหาวิทยาลัย
 • 2552: คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • 2552: คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • 2551: คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • 2551: คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
 • 2551: คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับคณะ
 • 2547: กรรมการบริหารคณะ
 • 2548: กรรมการหลักสูตร
 • 2547: กรรมการวิชาการ

กรรมการประจำระดับภาค/สาขา/หลักสูตร
 • 2548: กรรมการหลักสูตร ปริญญาโทสาขาเกษตรผสมผสาน

กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน (รวมกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ ประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • 2556: กรรมการประงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศษสตร์
 • 2553: กรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
 • 2553: ที่ปรึกษากองบรรณาธิการงานวิจัย
 • 2552: กรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2550: กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 1ครั้ง
 • เพิ่มเติม

ผู้ประสานงานศูนย์ต่างๆ (วิชาการ/งานวิจัย)
 • 2555: สำนักประสานงานชุดโครงการไก่พื้นเมือง, 2/2555
 • 2554: สำนักประสานงานชุดโครงการไก่พื้นเมือง, 1/2554
 • 2553: สำนักประสานงานชุดโครงการไพ้นเมือง, 2/2553
 • 2552: สำนักประสานงาน พัฒนาไก่พื้นเมือง, 1/2552
 • 2551: สำนักประสานงานการพัฒนาไก่พื้นเมือง ตค.2550- กย.2552, 2/2551
 • เพิ่มเติม

ตัวแทนเข้าฝีกอบรม, ประชุม, สัมมนาทางวิชาการ
 • 2556: ประชุมเพื่อประเมินความก้าวหน้าศูนย์วิจัยและแรบปรุงพันธุ์ไก่พื้นเมือง 2 ครั้ง, ม.ขอนแก่น, 05/07/2013 ถึง 05/09/2013
 • 2555: ไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่ 1, พิษณุโลก, 03/01/2013 ถึง 03/03/2013
 • 2555: ประชุมลงนามความร่วมมืองานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสกว, ขอนแก่น, 01/28/2013
 • 2555: ประชุมงานวิจัยดีเด่น สกว, กรุงเทพฯ, 12/19/2012 ถึง 12/21/2012
 • 2555: ประชุมลงนามความร่วมมือการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและสกว, นคราชสีมา, 11/06/2012
 • เพิ่มเติม


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP