หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ
Assoc.Prof. Kreingkrai Choprakarn, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 4535 3568
โทรสาร : 045-353536
อีเมล์ : kreingkrai.c@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Poultry Production), Tokyo University of Agriculture Tokyo, Japan, 1999.
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2532.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2521.
งานวิจัย
 • 2556 : สำนักประสานงานชุดโครงการไก่พื้นเมือง
 • 2552 : Impacts of Avian Influenza Outbreak on Indigenous Chicken Genetic Resources in Thailand
 • 2552 : สำนักประสานงาน พัฒนาไก่พื้นเมือง
 • 2552 : CHARACTERISTICS AND DYNAMICS OF BACKYARD POULTRY RAISING SYSTEMS IN FIVE ASIAN COUNTRIES IN RELATION TO THE REDUCTION AND MANAGEMENT OF AVIAN INFLUENZA RISK
 • 2550 : Literature review of small (village) poultry production systems ระยะเวลา 7 สัปดาห์ (23 กค.-15 กย.50)
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
ตำรา
 • 2555: เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร, 60 หน้า

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทั่วไป สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ระดับนานาชาติ
 • 2550: Impact of chicken development projects for small scale producers in Thailand , Poultry in The 21st Century, FAO

บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 • 2551: Crossbred indigenous chickens: An alternative to small to medium scale broiler production, วารสาร: XX III World's Poultry Science Congress 2008, Brisbane, Australia: Book of Abstract

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • 2553: characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk, สถานที่: International Ecohealth forum 2010, London ENGLAND

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับนานาชาติ
 • 2552: characteristics and dynamics of backyard poultry raising systems in five asian countries in relation to the reduction and management of avian influenza risk, สถานที่: Kunming, China
 • 2551: CHARACTERISTICS AND DYNAMICS OF BACKYARD POULTRY RAISING SYSTEMS IN FIVE ASIAN COUNTRIES IN RELATION TO THE REDUCTION AND MANAGEMENT OF AVIAN INFLUENZA RISK , สถานที่: International Eco-Health Forum 2008, Mexico
 • 2551: Thai Indigenous chicken: Ecology Balancer in the Rural Area, สถานที่: International Eco-Health Forum 2008, Mexico
 • 2551: Crossbred indigenous chickens: An alternative to small to medium scale broiler production , สถานที่: XX III World's Poultry Science Congress 2008, Brisbane, Australia
 • 2550: Native chicken production in Thailand, สถานที่: The Domesticated Animal Diversity in the context of Globalization
 • เพิ่มเติม
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2550: คณะทำงานสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุน (สนง.กรรมการวิจัยแห่งชาติ) ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 5 โครงการ, , 1/2550
 • 2550: dกรรมการประเมินผลงานวิชาการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1ครั้ง, , 1/2550
 • 2548: เอกสารแนบ, , 2/2548
 • 2548: ดำเนินรายการ เรื่อง ระบบการประเมินโครงการวิจัย ก่อนดำเนินการ จัดโดยงานส่งเสริมการวิจัย ม.อุบล 30 สค., , 1/2548
 • 2548: วิทยากร กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบล 4-5 สค48, , 1/2548
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2557: ประเมินโครงการวิจัย 7ครั้ง, กทม. ขอนแก่น นครราชสีมา
 • 2556: ปีระเมินความก้าวหน้าโครงการวิจัย 2 โครงการ 1) การพัฒนาไก่เนื้อโคราชระยะที่ 2 และ 2) ศูนย์เครือข่ายสัตว์ไก่พื้นเมือง, นครราชสีมาและกรุงเทพฯ
 • 2556: 1. ประเมินตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.ราชภัฏเลย, ม.อุบล
 • 2556: ประเมินรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ , กรมปศุสัตว์
 • 2556: ประเมินราบงานฉบับสมบูรณ์ ศูนย์เครือข่ายและพัฒนาด้านการปรับปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก, มหาวิทยาลียอุบลราชธานี
 • 2556: พิจารณาใบสมัครของผุ้รับทุน JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D) Program ประจำปี 2557 จำนวน 3 คน3 , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2556: ประเมินตำแหน่งวิชาการระดับ ผศ.และรศ อย่าง 1 ท่าน, กรุงเทพ
 • 2556: ประเมินโครงการวิจัย 1 โครงการ, ม.อุบล
 • 2556: ประเมินโครงการวิจัย 12 โครงการ, ม.แม่โจ้
 • 2555: วิทยากร โครงการ RONPAKU PROGRAM, คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบล
 • 2555: ประเมินโครงการวิจัย 7 โครงการและตำแหน่งวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • สิ้นสุด


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP