หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายมานัส ลอศิริกุล
Manas Losirikul

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาพืชไร่

โทรศัพท์ : 045-353509, 045-353570
โทรสาร : 045-288373
อีเมล์ : manas.l@ubu.ac.th
เว็บไซต์ : -
สถานที่ติดต่อ
      หัวหน้าสาขาวิชาพืชไร่, ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Soil Conservation), Okayama University, Tsushimanaka, Japan. 1991.
 • MS.C.(Soil Conservation), Okayama University, Tsushimanaka, Japan. 1986.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย. 2524.
งานบริหาร
 • 2556: ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศษศตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • 2554: หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)
 • 2554: ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
 • 2554: หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • 2555: การทดสอบกระบวนการผลิตที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพชาวนา
 • 2555: การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตปาล์มนำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • 2554: การทดสอบกระบวนการผลิตที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพชาวนา
 • 2554: การทดสอบกระบวนการผลิตที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนา
 • 2553: การทดสอบกระบวนการผลิตที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนา
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทั่วไป สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ภายในประเทศ
 • 2556: 3 ลด 4 เพิ่ม เส้นทางสู่การพึ่งตนเองของชาวนา, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ABC สัญจรอุบลราชธานี สร้างความร้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่

บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • 2558: ผลผลิตและคุณภาพของข้าวพื้นเมือง 20 พันธ์ุในพื้นที่นาทามนำ้ท่วมฤดูนาปรัง, วารสาร: วารสารแก่นเกษตร
 • 2557: ศักยภาพในการให้ผลผลิตข้าวเหนียวพื้นเมืองโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและนำ้หมักชีวภาพในพื้นที่นาดินทรายปนร่วนของเกษตรฤดูนาปรังปี2555, วารสาร: แก่นเกษตร
 • 2556: ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวเหนียวพื้นเมืองพันธุ์อีเตี้ยและหอมสามกอเปรียบเทียบกับพันธุ์ กข.10 ในพื้นที่นาทามนำท่วมของฤดูนาปรัง 2554, วารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • 2555: ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพนงามห้าในสภาพดินนาทางภาคใต้ของประเทศลาว, วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2554: Effect of nitrogen rates on plant growth,seed yield and seed quality of three lines of brachiaria hybrid grass, วารสาร: แก่นเกษตร
 • เพิ่มเติม

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • 2555: ผลของจำนวนต้นกล้าต่อหลุมที่ปักดำต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวพันธุ์โพนงาม 3 ฤดูนาปี ในภาคใต้ของ ส.ป.ป.ลาว, สถานที่: โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อุบลราชธานี
 • 2555: ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพนงามห้า ในสภาพดินนาทางภาคใต้ของประเทศลาว, สถานที่: การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่6 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ฮอลล์ อุบลราชธานี
 • 2553: ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าสกุล Brachiaria สามสายพันธุ์, สถานที่: การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 4 ที่โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2549: ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นอาชีพทางเลือกแก้ปัญหาความยาจน, สถานที่: ห้องดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์
 • 2549: เส้นทางข้าวอินทรีย์: ไปสู่ที่ใด, สถานที่: โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ต อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2555: ทางเลือกชาวนาอีสาน :กรฯณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์แบบประณีต, สถานที่: โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร
 • 2555: งานนิทรรศการข้าวพื้นบ้าน, สถานที่: งานมหกรรมวิชาการ สกว. ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 7-8
 • 2553: วิสาหกิจชุมชนภูฝอยลมยางพารา, สถานที่: ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
งานสอน/ช่วยปฏิบัติการ/เตรียมปฏิบัติการ
 • 1201483 Special Problems in Agronomy III
 • 1201480 Seminar (Agronomy)
 • 1201456 Cropping Systems
 • 1201200 Natural Rabber
 • 1201761 Field Crop Production Management
 • เพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2558: กรรมการฝ่ายอุทยานวิชาการในคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2558
 • 2558: คณะกรรมการดำเนินงานจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและความเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์คำพระ, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2558
 • 2557: คณะกรรมการฝ่ายอุทยานวิชาการในคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ พ.ศ.2558, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2557
 • 2557: กรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประกวดและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2557, อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ศรีสะเกษ,กาฬสินธ์และขอนแก่น, 2/2557
 • 2557: โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่ รุ่นที่ 11/2557, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2557
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2557: การทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร:การวิเคราะหืดินและธาตุอาหาร, พื้นที่โครงการนิคมการเกษตร อาคารแปรรูปผลผลิตบรรจุภัณฑ์ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2557: คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าสึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2557: กรรมการร่วมสอบปัญหาพิเศษ สาขาวิชาพืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2557: โครงการส่งเสริมการพึ่งตนเองและความเข้มแข็งของชุมชนภูฝอยลมวิสาหิจชุมชนยางพาราตำบลคอแลนอำเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี , อำเภอบุณฑริก
 • 2556: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยเรื่องภูปัญญากับการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดเลย, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • เพิ่มเติม

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ
 • 2558: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยการจัดประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโรโลยีราชมงคล ครั้งที่ 67
 • 2558: กรรมการผู้ประเมินอิสระพิจารณาบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารเกษตรพระวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • 2558: รองนายกสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและดุแลผู้สูงอายุไทย-ญ๊่ปุ่น
 • 2558: ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2557: ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับคณะ
 • 2547: กรรมการวิชาการ
 • 2553: กรรมการมวลชนสัมพันธ์
 • 2548: กรรมการประกันคุณภาพ
 • 2548: กรรมการหลักสูตร
 • 2548: กรรมการกิจการนักศึกษา
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับภาค/สาขา/หลักสูตร
 • 2558: คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเกษตรปีการศึกษา1/2558
 • 2558: กรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • 2557: อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุาฎีบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • 2556: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • 2555: อาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • เพิ่มเติม

กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน (รวมกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ ประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • 2558: กรรมการสอบปัญหาพิเศษนักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชไร่ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2คน
 • 2558: กรรมการสอบปัญหาพิเศษนักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชไร่ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 คน
 • 2558: กรรมการสอบปัญหาพิเศษนักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชไร่ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 4 คน
 • 2558: กรรมการสอบปัญหาพิเศษนักศึกษาสาขาวิชาเอกพืชไร่ ปีการศึกษา 2558 จำนวน 6 คน
 • 2558: กรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
 • เพิ่มเติม

ตัวแทนเข้าฝีกอบรม, ประชุม, สัมมนาทางวิชาการ
 • 2558: การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร, 11/23/2015
 • 2558: การผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์, ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 02/08/2016
 • 2558: ประชุมพิจารณาปรับปรุงแบบรายละเอียดการจัดทำหลักสูตร รายวิชา และรายงานผลการดำเนินงาน(มคอ.2-7)และการกำหนดรายละเอียดเพื่อจัดทำระบบทะเบียนสารสนเทศ), ห้องยู2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 01/04/2016
 • 2558: โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2558, โรงแรมยูเพลส อาคารเทพรัตนสิริปภา, 06/22/2015
 • 2557: การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557, โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10/09/2014 ถึง 10/10/2014
 • เพิ่มเติม


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP