หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายมานัส ลอศิริกุล
Manas Losirikul

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ภาควิชาพืชไร่

โทรศัพท์ : 0 4535 3509, 0 4535 3570
โทรสาร : 045-288373
อีเมล์ : manas.l@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      หัวหน้าสาขาวิชาพืชไร่, ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Soil Conservation), Okayama University, Tsushimanaka, Japan. 1991.
 • MS.C.(Soil Conservation), Okayama University, Tsushimanaka, Japan. 1986.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย. 2524.
งานบริหาร
 • ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศษศตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)
 • ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
 • หัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2554 - 30 กันยายน 2554)
 • เพิ่มเติม

งานสอน/ช่วยปฏิบัติการ/เตรียมปฏิบัติการ
 • 1201456 Cropping Systems
 • 1201200 Natural Rabber
 • 1201761 Field Crop Production Management
 • 1212742 Advanced Soil Fertility
 • 1201312 Soil Fertility
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • การทดสอบกระบวนการผลิตที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพชาวนา
 • การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตปาล์มนำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีสำหรับยางพาราหลังเปิดกรีดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • โครงการวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มนำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โยวิธีการใช้นำ 3 ระบบ
 • การทดสอบกระบวนการผลิตที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนา
 • เพิ่มเติม

งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • คณะกรรมการฝ่ายอุทยานวิชาการในคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ พ.ศ.2558, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2557
 • กรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประกวดและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2557, อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,ศรีสะเกษ,กาฬสินธ์และขอนแก่น, 2/2557
 • โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยางพาราในพื้นที่ปลูกยางใหม่ รุ่นที่ 11/2557, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2557
 • คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการในสัปดาหืวันวิทยาศาสตร์, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2557
 • คณะกรรมการโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรจากประเทศในภูิภาคอาเซียนมาแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2557, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2557
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • การทำเกษตรอินทรีย์ครบวงจร:การวิเคราะหืดินและธาตุอาหาร, พื้นที่โครงการนิคมการเกษตร อาคารแปรรูปผลผลิตบรรจุภัณฑ์ ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
 • คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าสึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • กรรมการร่วมสอบปัญหาพิเศษ สาขาวิชาพืชไร่, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • โครงการส่งเสริมการพึ่งตนเองและความเข้มแข็งของชุมชนภูฝอยลมวิสาหิจชุมชนยางพาราตำบลคอแลนอำเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี , อำเภอบุณฑริก
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัยเรื่องภูปัญญากับการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดเลย, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • เพิ่มเติม

กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดับ
 • ที่ปรึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเขตพื้นที่ 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • รองนายกสมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและดุแลผู้สูงอายุไทย-ญ๊่ปุ่น
 • กรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประกวดและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2557
 • คณะอนุกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติปทุมธานี
 • กรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือการประกวดและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2556
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับคณะ
 • กรรมการวิชาการ
 • กรรมการมวลชนสัมพันธ์
 • กรรมการประกันคุณภาพ
 • กรรมการหลักสูตร
 • กรรมการกิจการนักศึกษา
 • เพิ่มเติม

กรรมการประจำระดับภาค/สาขา/หลักสูตร
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุาฎีบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • อาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 • อาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • เพิ่มเติม

กรรมการเฉพาะกิจต่างๆ ที่แต่งตั้งโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหรือเฉพาะงาน (รวมกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และปัญหาพิเศษ ประมวลความรู้ สอบวัดคุณสมบัติ ยกเว้นอาจารย์ที่ปรึกษา)
 • กรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/2557
 • กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับรายวิชาสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • กรรมการร่วมสอบปัญหาพิเศษ สาขาวิชาพืชไร่
 • คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าสึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557
 • คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1//2556
 • เพิ่มเติม

ตัวแทนเข้าฝีกอบรม/ประชุม/สัมมนาทางวิชาการ
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพปีการศึกษา 2557, โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10/09/2014 ถึง 10/10/2014
 • โครงการจัดการความรู้ เหลียวหลัง แลหน้าสอนวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม, ห้องประชุมสุริยภัทร, 01/23/2015
 • การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุรภาพปีการศึกษา2557, โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10/09/2014 ถึง 10/10/2014
 • การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการเครือข่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 04/08/2014
 • การจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดเทอมแบบอาเซียน, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10/10/2013
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทั่วไป สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ภายในประเทศ
 • 3 ลด 4 เพิ่ม เส้นทางสู่การพึ่งตนเองของชาวนา, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ABC สัญจรอุบลราชธานี สร้างความร้ เปิดประตูสู่โอกาสใหม่

บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • ศักยภาพในการให้ผลผลิตข้าวเหนียวพื้นเมืองโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพและนำ้หมักชีวภาพในพื้นที่นาดินทรายปนร่วนของเกษตรฤดูนาปรังปี2555, วารสาร: แก่นเกษตร
 • ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวเหนียวพื้นเมืองพันธุ์อีเตี้ยและหอมสามกอเปรียบเทียบกับพันธุ์ กข.10 ในพื้นที่นาทามนำท่วมของฤดูนาปรัง 2554, วารสาร: วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพนงามห้าในสภาพดินนาทางภาคใต้ของประเทศลาว, วารสาร: วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • Effect of nitrogen rates on plant growth,seed yield and seed quality of three lines of brachiaria hybrid grass, วารสาร: แก่นเกษตร
 • การผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ สำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง:กรณีจังหวัดสุรินทร์, วารสาร: แก่นเกษตร
 • เพิ่มเติม
เพิ่มเติม
การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • ผลของจำนวนต้นกล้าต่อหลุมที่ปักดำต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวพันธุ์โพนงาม 3 ฤดูนาปี ในภาคใต้ของ ส.ป.ป.ลาว, สถานที่: โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อุบลราชธานี
 • ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพนงามห้า ในสภาพดินนาทางภาคใต้ของประเทศลาว, สถานที่: การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่6 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ฮอลล์ อุบลราชธานี
 • ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าสกุล Brachiaria สามสายพันธุ์, สถานที่: การประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 4 ที่โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์เป็นอาชีพทางเลือกแก้ปัญหาความยาจน, สถานที่: ห้องดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์
 • เส้นทางข้าวอินทรีย์: ไปสู่ที่ใด, สถานที่: โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ต อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • ทางเลือกชาวนาอีสาน :กรฯณีศึกษาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์แบบประณีต, สถานที่: โรงแรม Swissotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร
 • งานนิทรรศการข้าวพื้นบ้าน, สถานที่: งานมหกรรมวิชาการ สกว. ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 7-8
 • วิสาหกิจชุมชนภูฝอยลมยางพารา, สถานที่: ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP