หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายภาคภูมิ สืบนุการณ์
Parkpoom Suebnukarn

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์, ภาควิชาพืชสวน

โทรศัพท์ : 045-353505
โทรสาร : 045-288373
อีเมล์ : parkpoom.s@ubu.ac.th, suparkpoom@gmail.com
เว็บไซต์ : -
สถานที่ติดต่อ
      ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Horticulture), Kasetsart University, Bangkok, Thailand. 2013.
 • วท.ม.(พืชสวนเพื่อสภาวะเเวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2540.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2536.
งานบริหาร
 • 2560: รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
 • 2559: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
 • 2559: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • 2557: การศึกษาพรรณไม้ยืนต้นบางชนิดที่เหมาะสำหรับการใช้งานภูมิสถาปัตยกรรม
 • 2556: การศึกษาพรรณไม้ยืนต้นบางชนิดที่เหมาะสำหรับการใช้งานภูมิสถาปัตยกรรม
 • 2555: การศึกษาพรรณไม้ยืนต้นบางชนิดที่เหมาะสำหรับการใช้งานภูมิสถาปัตยกรรม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • 2555: การศึกษาความหลากหลายและศักยภาพไม้ต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอยเพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์, วารสาร: การเกษตรราชภัฏ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2558: การประยุกต์ใช้รูปแบบสวนยุคอาณานิคมเพื่อสร้างสวนสาธารณะแบบร่วมสมัยในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่รอบโบราณสถานของชาติโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า, สถานที่: โรงแรมนงนุชการ์เด้นรีสอร์ท ชลบุรี
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2558: เสวนาวิชาการ โครงการเกษตรอีสานใต้ 2559, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2558
 • 2558: โครงการสวนศิลป์กินได้ปีที่ 4, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2558
 • 2558: กรรมการดำเนินงานจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ต้นไม้ของพ่อ", คณะเกษตรศาสตร์์, 2/2558
 • 2558: กรรมการดำเนินงานจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ต้นไม้ของพ่อ", คณะเกษตรศาสาตร์, 1/2558
 • 2557: กรรมการดำเนินงานจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ต้นไม้ของพ่อ", คณะเกษตรศาสาตร์, 2/2557
 • เพิ่มเติม

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2558: โครงการอนุรักษ์พันธุ์บัว, คณะเกษตรศาสตร์์, 2/2558
 • 2558: โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2558
 • 2558: การพัฒนาผังแม่บทอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2558
 • 2558: โครงการสร้างสวนบัวเฉลิมพระเกียรติ 2558, คณะเกษตรศาสาตร์, 1/2558
 • 2558: โครงการปลูกและขยายพันธุ์บัว 2558, คณะเกษตรศาสาตร์, 1/2558
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2557: สำรวจพื้นที่และออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้พฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน, สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
 • 2556: การประยุกต์ใช้ไม้ดอกไม้ประดับในการจัดสวนและการตกแต่งสถานที่, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • 2556: ออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย
 • 2556: ออกแบบภูมิทัศน์โครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2555: ออกแบบภูมิทัศน์โครงการศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข, วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข
 • เพิ่มเติม


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP