หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์
Parkpoom Subnugarn, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 045-353505
โทรสาร : 045-353536
อีเมล์ : parkpoom.s@ubu.ac.th, suparkpoom@gmail.com
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ B 316 ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2556.
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พืชสวน(เพื่อสภาวะเเวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2536.
งานบริหาร
 • 2560: รองคณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
 • 2559: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
 • 2559: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • 2556 : การศึกษาพรรณไม้ยืนต้นบางชนิดที่เหมาะสำหรับการใช้งานภูมิสถาปัตยกรรม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • 2555: การศึกษาความหลากหลายและศักยภาพไม้ต้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอยเพื่อใช้ในงานภูมิทัศน์, วารสาร: การเกษตรราชภัฏ

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2558: การประยุกต์ใช้รูปแบบสวนยุคอาณานิคมเพื่อสร้างสวนสาธารณะแบบร่วมสมัยในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่รอบโบราณสถานของชาติโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชหลังเก่า, สถานที่: โรงแรมนงนุชการ์เด้นรีสอร์ท ชลบุรี
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2558: เสวนาวิชาการ โครงการเกษตรอีสานใต้ 2559, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2558
 • 2558: โครงการสวนศิลป์กินได้ปีที่ 4, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2558
 • 2558: กรรมการดำเนินงานจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ต้นไม้ของพ่อ", คณะเกษตรศาสตร์์, 2/2558
 • 2558: กรรมการดำเนินงานจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ต้นไม้ของพ่อ", คณะเกษตรศาสาตร์, 1/2558
 • 2557: กรรมการดำเนินงานจัดงานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "ต้นไม้ของพ่อ", คณะเกษตรศาสาตร์, 2/2557
 • เพิ่มเติม

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2560 : การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็นพืชสมุนไพร, ระดับท้องถิ่น
 • 2560 : ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง, ระดับท้องถิ่น
 • 2560 : โครงการต้นไม้ของพ่อ, ระดับท้องถิ่น
 • 2560 : การศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็นพืชสมุนไพร, ระดับท้องถิ่น
 • 2560 : ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง, ระดับท้องถิ่น
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2561 : ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
 • 2560 : โครงการต้นไม้ของพ่อ (บรรยายพันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์), ห้องประชุมวรพงษ์
 • 2557: สำรวจพื้นที่และออกแบบภูมิทัศน์เพื่อการเรียนรู้พฤกษศาสตร์ป่าไม้ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน, สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน
 • 2556: การประยุกต์ใช้ไม้ดอกไม้ประดับในการจัดสวนและการตกแต่งสถานที่, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • 2556: ออกแบบภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย
 • เพิ่มเติม


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP