หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล
Supawadee Chaivivattrakul, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 045-353500 ต่อ 2203
โทรสาร : 045-353536
อีเมล์ : supawadee.c@ubu.ac.th
เว็บไซต์ : http://bit.ly/supawadee_c
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2 B207
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Computer Science), Asian Institute of Technology Pathumthani, Thailand, 2014.
 • วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2546.
 • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2542.
งานวิจัย
 • 2560 : การประเมินเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายดิจิตอล
 • 2558 : วิธีการทางแมชชีนวิชันสำหรับการระบุอัตราการงอกของเมล็ดพืช
 • 2558 : วิธีการทางแมชชีนวิชันสำหรับการระบุชนิดพืชสมุนไพรไทย
 • 2558 : วิธีการทางแมชชีนวิชันสำหรับการระบุชนิดพืชสมุนไพรไทย: หัวหน้าโครงการ
 • 2558 : วิธีการทางแมชชีนวิชันสำหรับการระบุอัตราการงอกของเมล็ดพืช: หัวหน้าโครงการ
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆงานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2557: โครงการอบรมการใช้งานกูเกิล, 9 ก.ย. 23 ก.ย. และ 18 พ.ย. 2557, 2/2557
 • 2557: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอนดรอยด์แอพพลิเคชันสำหรับงานด้านการเกษตร, คณะเกษตร ม.อุบลราชธานี, 1/2557
 • 2549: Agricultural Marketing: A tool to link the uplands and lowlands, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 2/2549
 • 2549: Agricultural Marketing: A tool to link the uplands and lowlands, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 2/2549
 • 2549: Agricultural Marketing: A tool to link the uplands and lowlands, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 2/2549
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2561 : โครงการเตรียมความพร้อม 8-9 กันยายน 2561, อคร 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2561 : โครงการเตรียมความพร้อม 4-5 สิงหาคม 2561, อคร 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2558: Google Calendar, คณะเกษตรศาสตร์


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP