หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายสุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร
Suwat Terapongtanakorn

ตำแหน่งทางบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์, ภาควิชาพืชไร่

โทรศัพท์ : 045-353509
โทรสาร : 045-353536
อีเมล์ : suwat.t@ubu.ac.th, suwate1959@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.agri.ubu.ac.th/~suwat
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย. 2542.
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), พืชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย. 2532.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), กีฏวิทยาและโรคพืช, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย. 2524.
งานบริหาร
 • 2560: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
 • 2560: รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
 • 2559: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2559: รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 • 2558: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาพืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • เพิ่มเติม

งานวิจัย
 • 2559: โครงการสิ่งประดิษฐ์เรื่อง อุปกรณ์ดัดลำต้นไม้ยืนต้นให้ตั้งตรง
 • 2557: การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้งระดับจังหวัดและผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2556: การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้งระดับจังหวัดและผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี : ผู้ร่วมวิจัย
 • 2555: การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อภัยแล้งระดับจังหวัดและผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2555: ยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยแล้งอย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกร:กรณีศึกษาสระเก็บนำต้านภัยแล้งและระบบนาประหยัดนำ
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในนิตยสารทั่วไป สิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ภายในประเทศ
 • 2555: ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวโพนงามห้าในสภาพดินนาทางภาคใต้ของประเทศลาว, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี14 (3):29-34 กรกฎาคม-กันยายน 2555
 • 2555: การพัฒนาผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ105โดยวิธีการผลิตแบบอินทรีย์และแบบทั่วไป, เกษตรกรรมธรรมชาติ
 • 2555: การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ105ที่ผลิตแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี, เกษตรธรรมชาติ
 • 2551: การประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อปลูกยางพาราในจังหวัดอุบลราชธานี, วารสารวิชาการเกษตร 25(3)กันยายน-ธันวาคม2550

บทความ/ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการภายในประเทศ
 • 2558: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับจังหวัดและผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี, วารสาร: รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 2558: Sufficiency Economy as Practiced in the Boon Niyom Way of the Din Nong Dan Nua Community, วารสาร: ว.เกษตรศาสตร์ (สังคม) 35(3) กันยายน-ธันวาคม2557 หน้า579-591(2557)
 • 2558: การประยุกต์ใช้เทคนิคคลอโรฟิลล์ฟลูออเรสเซ็นท์กับพืชสวน การเกษตรราชภัฏ 13(2)กรกฎาคม-ธันวาคม2557, วารสาร: การเกษตรราชภัฏ
 • 2556: การจัดการวนเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี, วารสาร: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4(2)กรกฎาคม-ธันวาคม2556

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • 2557: การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งระดับจังหวัดและผลกระทบต่ิพื้นที่การเกษตร: กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: การสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการวิจัยพื้นที่ประจำปี2557
 • 2557: การเจริญเติบโตในสภาพน้ าท่วมขังและการฟื้นตัวหลังน้ าท่วมขังของหญ้าอาหารสัตว์หกสายพันธุ์, สถานที่: งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 8
 • 2555: ผลของจำนวนต้นกล้าต่อหลุมที่ปักดำต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวพันธุ์โพนงาม3ฤดูนาปีในภาคใต้ของสปป ลาว, สถานที่: ม.อบ.วิจัยครั้งที่6 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2555
 • 2550: เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีต่อการผลิตข้าวในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2550: ประสิทธิภาพการใช้ธาตุอาหารต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ105 ในระบบการผลิตข้าวเคมี ข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนและข้าวอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เพิ่มเติม

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2553: คลัสเตอร์ข้าวจังหวัดศรีสะเกษ, สถานที่: อาคารปฏิบัติการวิจัยและบริหารธุรกิจ
 • 2552: อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, สถานที่: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2552: คลัสเตอร์พริกหัวเรือ จังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2550: An Investigation on Some Physiological Characteristics in Chili Plants (Capsicum annum cv. Hua Reur) With Respect to Organic and Inorganic Fertilizers Treatments, สถานที่:
 • 2550: ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ105 , สถานที่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • เพิ่มเติม
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2557: คณะกรรมการโครงการรับนักศึกษาและบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนมาแลกเปลี่ยนระยะสั้นภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ2557, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2557
 • 2557: คณะกรรมการโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ2557, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2557
 • 2549: การศึกษาลักษณะสรีรวิทยาของเยอบีรา (Gerbera, African Daisy, Gerbera Jamessonil), คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สอนนักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช), 2/2549

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2549: โครงการส่งเสริมการผลตข้าวหิมมะลิอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี, คณะกรรมการฯ ร่วมกับ อบจ.อุบลราชธานี (พค.-ธค.49), 2/2549
 • 2549: โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์ในแถบอสานตอนล่าง, อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี (ตค.47-กย.49), 2/2549
 • 2548: โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี, พื้นที่เกษตรกร จังหวัดอุบลราชธานี ช่วง พค-ธค48, 2/2548
 • 2548: โครงการศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอินทรีย์ในแถบอีสานตอนล่าง, อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ช่วง ตค47-กย49, 2/2548

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2555: ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและกลั่นกรองผลงานวิจัย 1 เรื่อง ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 6, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
 • 2555: ให้ข้อมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่องแบบจำลองวนเกษตรเชิงภูมิทัศน์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ลุ่มนำ้ย่อยห้วยแร้งคลองพีด จังหวัดตราด ประเทศไทย, คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2555: ประธานในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการเกษตร, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP