หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย
Taweesak Wiyachai, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตร, ระดับ : ปฏิบัติการ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์ : 0 4528 8400-3 ext 7043
โทรสาร : 045-353536
อีเมล์ : taweesak.w@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      เรือนเพาะชำ
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Horticulture), Universiti Putra Malaysia Selangor Darul Ehsan, Malaysia, 2015.
 • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2543.
 • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2539.
งานวิจัย
 • 2554 : การผลิตเบญจมาศแบบไม่ใช้ดิน
 • 2554 : ผลกระทบจากนโยบายประกันราคาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2552 : การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคหี่ยวเขียวในการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1
 • 2551 : การบริหารโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษา"โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยในจังหวัดอุบลราชธานี"
 • 2551 : การคัดเลือกต้นตอตระกูลมะเขือต้านทานโรคเหี่ยวเขียว
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • 2554: การปักชำเบญจมาศในระบบไฮโดรโพนิกส์, สถานที่: การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
 • 2551: ศักยภาพการผลิตผักพื้นบ้านเชิงการค้าในจังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2553: การบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษาโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยในจังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2558: สวนศิลป์กินได้ปีที่ 4, คณะเกษตรศาสตร์, 2/2558
 • 2554: การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่รุ่นที่ 5, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2554
 • 2554: ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 11, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2554
 • 2553: โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 10, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2553
 • 2553: งานเกษตรอีสานใต้, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2553
 • เพิ่มเติม

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2561 : การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการปลูกผักในวัสดุทดแทนดิน, ระดับท้องถิ่น
 • 2560 : บุญคูณลาน, ระดับท้องถิ่น
 • 2559 : ต้นไม้ของพ่อ, ระดับท้องถิ่น
 • 2559 : โครงการพัฒนาผังแม่บทอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง, ระดับท้องถิ่น
 • 2559 : สืบสานประเพณีบุญคูณลาน, ระดับท้องถิ่น
 • เพิ่มเติม

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2560 : ต้นไม้ของพ่อ, เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์
 • 2559 : ต้นไม้ของพ่อ, เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP