หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายทวีศักดิ์ วิยะชัย
Taweesak Wiyachai

ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตร, สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง

โทรศัพท์ : 0 4528 8400-3 ext 7043
โทรสาร : 045-288373
อีเมล์ : taweesak.w@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      เรือนเพาะชำ
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Horticulture), Universiti Putra Malaysia, Selangor Darul Ehsan, Malaysia. 2015.
 • วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย. 2543.
 • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย. 2539.
งานวิจัย
 • 2560: การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างกลุ่มรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยการรับรองกันเองของกลุ่มเกษตรกร (PGS) ผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดอุบลราชธานี: ผู้ร่วมวิจัย
 • 2560: การผลิตสตรอเบอรี่นอกฤดูในโรงเรือนในจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2560: การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างกลุ่มรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยการรับรองกันเองของกลุ่มเกษตรกร (PGS) ผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดอุบลราชธานี: ผู้ร่วมวิจัย
 • 2560: การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเบญจมาศกระถางในจังหวัดอุบลราชธานี: หัวหน้าโครงการ
 • 2559: การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างกลุ่มรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยการรับรองกันเองของกลุ่มเกษตรกร (PGS) ผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดอุบลราชธานี
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายระดับชาติ
 • 2554: การปักชำเบญจมาศในระบบไฮโดรโพนิกส์, สถานที่: การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10
 • 2551: ศักยภาพการผลิตผักพื้นบ้านเชิงการค้าในจังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคโปสเตอร์ระดับชาติ
 • 2553: การบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ กรณีศึกษาโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ยในจังหวัดอุบลราชธานี, สถานที่: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2558: สวนศิลป์กินได้ปีที่ 4, คณะเกษตรศาสตร์, 2/2558
 • 2554: การสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่รุ่นที่ 5, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2554
 • 2554: ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 11, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2554
 • 2553: โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 10, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2553
 • 2553: งานเกษตรอีสานใต้, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2553
 • เพิ่มเติม

กรรมการจัดงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2554: ต้นไม้ของพ่อ, เรือนเพาะชำ, 1/2554
 • 2553: ต้นไม้ของพ่อ, เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2553
 • 2553: ต้นไม้ของพ่อ, เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2553
 • 2552: คืนจันทน์ผาสู่ป่าใหญ่เพื่อการอนุรักษ์, อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร, 2/2552
 • 2552: ต้นไม้ของพ่อ, เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2/2552
 • เพิ่มเติม


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP