หน้าหลัก | ความเสี่ยง | บุคลากร | ยานพาหนะ | วิจัย | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ทศพร สาธรวิศิษฐ์
Thotsaporn Sathonwisit


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์ : 045-353533
โทรสาร : 045-353536
อีเมล์ : thotsaporn.s@ubu.ac.th
สถานที่ติดต่อ
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2549.
 • อส.บ(คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, 2537.
งานวิจัย
 • 2558 : แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ตำบลท่าเมือง
 • 2558 : แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง ตำบลท่าเมือง: หัวหน้าโครงการ
 • 2558 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS)เชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2558 : โครงการจัดทำแผนที่เศรษฐกิจดัวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ
 • 2558 : การวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างกลุ่มรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยการรับรองกันเองของกลุ่มเกษตรกร (PGS) ผู้ปลูกข้าว ในจังหวัดอุบลราชธานี
 • เพิ่มเติม


ผลงานทางวิชาการต่าง ๆงานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆ
กรรมการจัดงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ
 • 2557: สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจำปี 2556, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2557
 • 2555: สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ประจำปี 2555, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1/2555
 • 2553: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร และพัฒนาชนบท 2553, โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ อุบลราชธานี, 1/2553
 • 2552: สัมนาวิชาการระบบเกษตรแห่งชาติ 2552, โรงแรม เนวาด้าแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี , 1/2552
 • 2552: สัมมนาวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท ปี 2552 , โรงแรม เนวาด้าแกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี , 1/2552

การเป็นวิทยากรรับเชิญหรือบริการวิชาการรูปแบบต่าง ๆ
 • 2560 : มหาวิทยาลัย) รูปแบบจัดการธุรกิจออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2560 : รูปแบบจัดการธุรกิจออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนตลาดนัดสีเขียว, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2558: ประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2558, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดศรีสะเกษ
 • 2558: การอบรมระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร จังหวัดอำนาจเจริญ, ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2558: ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพลุ่มน้ำจังหวัดศรีสะเกษ, โรงแรมพรมพิมาน อ.เมือง ศรีสะเกษ
 • เพิ่มเติม


Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP