หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.อภิญญา เอกพงษ์
Asst.Prof. Apinya Ekpong, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 045-353569, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : apinya.e@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2549.
 • วท.ม.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2536.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2531.
งานบริหาร
 • 2553: ประธานกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เทคโนโลยีการอาหาร) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553)
 • 2552: ประธานกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เทคโนโลยีการอาหาร) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553)
 • 2552: ประธานกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เทคโนโลยีการอาหาร) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
 • 2549: หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2549 - 30 กันยายน 2549)
 • 2548: หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549)

ผลงานวิจัย
 • 2564 : การผลิตน้ำมันรำข้าวชนิดผงโดยการทำแห้งแบบโฟมแมทและการนำไปใช้ประโยชน์ในซุปจมูกข้าวกึ่งสำเร็จรูป
 • 2561 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุบลยังไรซ์จากข้าวในระยะเม่าและการใช้ประโยชน์
 • 2561 : การศึกษาอิทธิผลของส่วนผสมต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงแป้งข้าวกล้องงอก ด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง Top 10 functional food_IFT
 • 2565 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง เจาะเทรนด์โลก 2022
 • 2564 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรกลาโนลาที่มีส่วนผสมของข้าวเม่าพองและกรรมวิธีการผลิต
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การดำเนินธุรกิจ_1205413
 • 2564 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง เส้นทางผู้นำของคนรุ่นใหม่_1205413
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การฝึกอบรมการสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการบริการวิชาการ การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่เบื้องต้น
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผัก
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของการทดแทนแป้งเมล็ดกระบกต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์คัพเค้ก
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลการเสริมเห็ดนางฟ้าต่อคุณภาพทางเคมี-กายภาพของผลิตภัณฑ์ไส้อั่วกบ
 • 2563 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากกล้วยนำ้ว้า
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อปลานิลเพื่อบริโภคของผู้บริโภคในจังหวัดสกลนคร
 • 2562 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โคงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตรของภาตตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล_หจก ดีดีออแกนิคฟาร์ม
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการผลิตที่ดีในการผลิตอาหาร 2/2559
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 2/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP