หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.อัจฉรา จุฑาเกตุ
Asst.Prof. Achara Jutagate, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 045-353545
อีเมล์ : achara.j@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Aquatic Bioscience), Tokyo University of Marine Science and Technology Tokyo, Japan, 2004.
 • M.Sc.(Aquatic Bioscience), Tokyo University of Marine Science and Technology Tokyo, Japan, 2001.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2539.
ผลงานวิจัย
 • 2566 : องค์ประกอบผลจับและการเลือกจับสัตว์น้ำของลอบพื้นบ้านในแม่น้ำชี บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2566 : การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับชาวประมง
 • 2566 : การศึกษาการเจริญเติบโตของปลาชนิดที่มีการปล่อยตามธรรมชาติ
 • 2565 : โครงสร้างประชาคมปลาน้ำจืดในแม่น้ำชีตามประเภทการกินอาหาร: แนวโน้มและความผันแปร
 • 2565 : Spatio-temporal variation in fish diversityand assemblage patterns in the Lower Tapee River, Southern Thailand
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง เทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลกุ้งก้ามกราม
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล
 • 2562 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง แพลงก์ตอนและนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
 • 2561 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง ภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์น้ำ
 • 2560 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง การเตรียมโครโมโซมปลา
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง อบรมนวัตกรรมการเลี้ยงปลา
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง กิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยง
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การอบรมอาสาสมัครเพื่อนไทย
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง Training Courses in Fisheries and Aquaculture
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การอบรมอาสาสมัครเพื่อนไทย
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Effect of mangrove plant Xylocapus granatum koeing bark extracts obtained through decoction method for wound healing of Siam fighting fish (Betta splendens)
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของตำแหน่งติดเครื่องหมายประจำตัวต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอด และความคงอยู่ในปลาดุกลูกผสม
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การจัดการผลพลอยได้จากสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ความหลากหลายชนิดและกระจายปลาในแม่น้ำนครนายก จังหวัดนครนายก
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (BSL-2)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขง 1/2561

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP