หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ผศ.ดร.อารีรัตน์ ลุนผา
Asst.Prof. Areerat Lunpha, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 045-353540
อีเมล์ : areerat.l@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 1
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D in Animal Science (Minor in Agronomy), University of the Philippines Los Banos Laguna, Philippines , 2014.
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2548.
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2542.
ผลงานวิจัย
 • 2566 : Effects of replacing soybean meal with Giant Mimosa (Mimosa pigra L.) leaf meal in diet on productive performance, carcass characteristics, and apparent digestibility of native chickens (Leung Hang Kao)
 • 2566 : Blood Metabolites, Feed Utilization and Performance in Thai Native X Lowline Angus Crossbred Cattle Fed Cassava Byproducts
 • 2566 : Production performance of Charolais crossbred steers fed total mixed ration containing a high level of dried cassava top
 • 2566 : Gas Kinetics, Rumen Characteristics, and In Vitro Degradability of Varied Levels of Dried and Fresh Cassava Leaf Top Fermented with Cassava Pulp
 • 2566 : องค์ประกอบทางเคมีจลนศาสตร์การผลิตแก๊ส และการย่อยได้ในหลอดทดลองของชานอ้อยหมัก ลูกแป้งสาโท
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2565 : อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลม้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดอกดาวเรือง, วารสาร หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 16 (Proceedings)
 • 2565 : อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับมูลม้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดอกดาวเรือง, วารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์และการจำหน่าย, วารสาร รายงานการประชุมทาง วิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
 • 2561 : นาหญ้า อาชีพทางเลือกสำหรับเกษตรกรไทย, วารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง บทปฏิบัติการพืชอาหารสัตว์และการจัดการ
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง สมุดบันทึกการฝึกงาน 2
 • 2566 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง ระบบและมาตรฐานด้านปศุสัตว์
 • 2566 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง การเขียนโมเดลธุรกิจ BMC
 • 2565 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง พืชอาหารสัตว์ (พืชไร่เศรษฐกิจ)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตหญ้าอัดเม็ด
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การเลี้ยงโคเนื้อ ตำบลธาตุ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การเลี้ยงโคเนื้อครบวงจร ตำบลแก้งเหนือ
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับใช้เลี้ยงปศุสัตว์ ต.เจียด
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับใช้เลี้ยงปศุสัตว์ ต.คำขวาง
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง แผนพัฒนาและวิจัยของผู้ประกอบการ บริษัท วีอาร์อะโกร (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย การใช้ประโยชน์จากสัตว์ในท้องถิ่น
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีปฏิบัติการทำหญ้าหมัก และการทำหญ้าอัดเม็ด
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์จากหญ้า (อัดเม็ด)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพลูกค้า ของ ธกส.
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP