หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางขนิษฐา สถิตธนภูมิ
Kanitta Sathitthanaphoom


ตำแหน่งทางวิชาการ : พนักงานห้องปฏิบัติการ ระดับ 3
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 3534 (ภายใน)
อีเมล์ : kanitta.w@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ปฏิบัติการโรคพืช ชั้น 2
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP