หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.เมทินี มาเวียง
Metinee Maweang, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 045-288400 ext 2205, 045-353540, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : metinee.m@ubu.ac.th, metinee_3@hotmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 AG_B206
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2557.
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2546.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยอขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2542.
งานบริหาร
 • 2563: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
 • 2561: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
 • 2561: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
 • 2560: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 • 2560: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2563 : ผลของการใช้สารสีโมแนสคัสต่อคุณภาพของข้าวหมาก
 • 2563 : ผลของการใช้สารสีโมแนสคัสต่อคุณภาพของข้าวหมาก
 • 2563 : ผลของการใช้อังคักต่อคุณภาพข้าวหมาก
 • 2562 : การผลิตเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวเสริมโพรไบโอติก
 • 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ pre-emulsified vegetable oil เพื่อทดแทนไขมันหมูในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูอิมัลชัน
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง Food pathogen
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง จุลินทรีย์ในไบโอฟิล์ม
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การควบคุมการผลิตด้วยpH, acidification, Fermentation and Persevatives
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การตรวจวัดจุลนิทรียข0องสิง่แวดล7อมในกระบวนการผลิตอาหาร
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง BCG ตำบลแสนสุข
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง BCG ตำบลนาเรือง
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง BCG ตำบลนาดี
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง คอร์สอบรมทำอาหารออนไลน์; ข้าวเกรียบหมูยอไร้น้ำมัน
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง คอร์สอบรมทำอาหารออนไลน์; ห่อหมกปิ้ง
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง BCG ตำบลแสนสุข
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง BCG ตำบลนาเรือง
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง BCG ตำบลนาเรื่อ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง BCG ตำบลนาดี
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12 (ระดับภาคตะวันเฉียงเหนือ) 2/2562
 • 2559 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 2/2559

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2559 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP