หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นพพร ตันติศิรินทร์
Nopporn Tantisirin

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 045-353552, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : nopporn.t@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ชั้น 3 โซนห้องปฏิบัติการกลาง
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 2549.
 • ศศ.บ.(เศรษศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ), , , 2542.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การวางงบประมาณโครงการ
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง Animal and Plant production beyond of disruption
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ Product Life Cycle (PLC)
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง จริยธรรมธุรกิจ
 • 2564 : เอกสารคำสอน(ใหม่), เรื่อง การจัดการโลจิสติกส์ภาคการเกษตรไทย
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการสรปผลการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการรายตำบล U2T
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล ในการผลิตไก่พื้นเมือง
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณ
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลการย้ายถิ่นของแรงงานอีสานจากสถานการณ์โควิค 19
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Workshop สำหรับการสำรวจรวจข้อมูลภาคสนามแก่หัวหน้าโครงการฯ/นักศึกษาเพื่อสำรวจข้อมูลผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจาก โควิค 19
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการตลาดนัดไอเดีย ธนาคารออมสินร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและชีวภาพทางการเกษตร(Bio Economy)ที่สำคัญของ 4 จังหวัด อีสานใต้ 2
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการสำรวจรวบรวมข้อมูลเกษตรอินทรีย์(Organic Agriculture)
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคโควิค 19
 • 2562 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง สัมมนาเชิงปฎิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เนื้อ (Steak-Talk #1)
 • 2562 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง กรรมการโครงการตลาดนัดไอเดีย ธนาคารออมสินร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง กรรมการโครงการตลาดไอเดีย ธนาคารออมสินร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์
 • 2562 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ผู้ประกอบการผลิตและแปรรูปน้ำปลาร้าและซุปแกงอ่อมก้อน จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง บรรยายพิเศษแก่ผู้ประกอบการ SMEs ของอุตสาหกรรมภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2562 : อาจารย์สอน (ผู้สอนร่วม) นอกคณะในมหาวิทยาลัย, เรื่อง บรรยายพิเศษแก่ผู้ประกอบการ SMEs ของอุตสาหกรรมภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2562 : อาจารย์สอน (อาจารย์พิเศษ) ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง บรรยายพิเศษแก่ผู้ประกอบการ SMEs ของอุตสาหกรรมภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังการจัดงานเกษตรอีสานใต้ปจะจำปี 2562 ส่วนผู้เข้าร่วมชมงาน
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังการจัดงานเกษตรอีสานใต้ปจะจำปี 2562 ส่วนรา้นค้าและภาคเอกชน
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจและความคาดหวังการจัดงานเกษตรอีสานใต้ปจะจำปี 2562 ส่วนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ประกวดโมเดลธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง GSB Smart camp
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ของอุทยานวิทยาศาสตร์
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ทีละพัฒน์ฟาร์ม (ไก่สองสายโคราช)
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิริโรจน์พาณิชย์
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ธัญพิมลขนมโฮมเมด
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ผลแก้ว(โครงการห้องเช่า)
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ฟาร์มกันณรัตน์ โคขุน
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ฟาร์มธรรมปกรณ์ เห็ดถั่งเช่าสีทอง
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ฟาร์มวรรธวินท์ (ไก่พื้นเมือง)
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเฮาฮักหนองแคน (ฟาร์มไก่เนื้อโคราช)
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ฟาร์มโคเนื้อนายหวัน
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEsชนะศักดิ์ฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ฟาร์มไก่เนื้อชัยภัทร์
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ห้างหุ้นส่วนลุงเจนภูย่านาง
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs คลับสุขภาพ (หลักเมืองศรีสะเกษ)
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจฯเพื่อนพึ่ง(ภา) บ้านใหม่สันติ
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs โรงงานขนมแม่บ้านรสไทย
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEsนางคำน้อย ไชยโยธา
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs สมานข้าวอินทรีย์
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs สมชายไร่อ้อยครบวงจร
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs นางทองใบ สาโรจน์ (ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ)
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ไอศกรีมกะทิสด
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs โรงงานขนมจีนคุณสุนทร
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs สวนตะไคร้ใบชา
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEsท่าข้าวทรัพย์สำเภาพืชผล (ท่าข้าว กม.6)
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาแผนธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ฟาร์มปราณีเห็ดนางฟ้า
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs นวลรวมมิตร ฟาร์มโคขุน
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ SMEsกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนาเสริมรายได้ (ไซดักกุ้งฝอย)
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การวิจัยสำรวจเชิงเศรษฐกิจและการตลาดงานเกษตรอีสานใต้ 2561 "ปัจจัยที่มีอิธิผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหน่วยงานราชการงานเกษตรอีสานใต้61"
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การวิจัยสำรวจเชิงเศรษฐกิจและการตลาดงานเกษตรอีสานใต้ 2561 "ปัจจัยที่มีอิธิผลต่อการตัดสินใจซื้อขายไม้ดอกไม้ประดับงานเกษตรอีสานใต้61"
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การวิจัยสำรวจเชิงเศรษฐกิจและการตลาดงานเกษตรอีสานใต้ 2561 "ปัจจัยที่มีอิธิผลต่อการตัดสินใจซื้อขายสินค้าและบริการงานเกษตรอีสานใต้61"
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การวิจัยสำรวจเชิงเศรษฐกิจและการตลาดงานเกษตรอีสานใต้ 2561 "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อขายสัตว์เลี้ยงสวยงามและสัตว์เศรษฐกิจ"
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การวิจัยสำรวจเชิงเศรษฐกิจและการตลาดงานเกษตรอีสานใต้ 2561 "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อขายสินค้าประมง"
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ธุรกิจจำลอง "ธุรกิจเลี้ยงไก่ชนและไก่สวยงาม"
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ธุรกิจจำลอง "ธุรกิจแม่นมเกษตร"
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจฟาร์มไก่นันทนา จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจปลาส้มแม่ริณ จังหวัดยโสธร
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจห้างหุ้นส่วนจำกัดภูตะวันออร์แกนนิคฟาร์ม จังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจสมประเสริฐฟาร์มเห็ด จังหวัดยโสธร
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจยรรยงโขุน จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อบัวผัน จังหวัดยโสธร
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจฟาร์มไข่เป็ด จังหวัดอุบลราชธานี
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การพัฒนาติดตามและแผนธุรกิจคุณัญญาไร่นาสวนผสม จังหวัดยโสธร
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การรับมือของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยต่อภาวะราคายางพาราที่ผันผวน กรณีศึกษา
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การจัดการต้นทุนของฟาร์มไก่งวงในจังหวัดนครพนม
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การส่งเสริมการผลิตและการตลาดยางพาราในจังหวัดหนองบัวลำภู
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการส่งเสริม SMEsให้สามารถเข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • สิ้นสุด

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง สัมมนาวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 1/2565
 • 2560 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้ ปี 2561 2/2560
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง งานเกษตรอีสานใต้ 2560 2/2559

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2565 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ณ คณะเกษตรศาสตร์
 • 2565 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องSTEM 2565 ณ โรงเรียนมัธยมในจังอุบลราชธานี
 • 2565 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องการอบรบอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระตะบอง กัมพูชา ณ คณะเกษตรศาสตร์
 • 2563 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องออกแนะแนวนักเรียนมัธยมปลายเพื่อการศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ ณ โรงเรียนวารินชำราบ
 • 2561 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบ 2560 ณ โรงแรมสุนีย์
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP