หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช
Jindamanee Sangkarnjanawanich, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 045-353563, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : jindamanee.s@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Food Science), Purdue University West Lafayette, Indiana State, USA, 2002.
 • M.S. (Food Science and Nutrition), University of Wisconsin-Stout Wisconsin, USA, 1998.
 • วท.ม. (ส่งเสริมการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2533.
งานบริหาร
 • 2558: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2558: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2558 - 30 กันยายน 2558)
 • 2557: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)
 • 2557: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)
 • 2556: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2556 - 31 มีนาคม 2557)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2560 : ทัศนคติต่อข้าวกล้องงอกของประชากรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การพูดในที่ชุมชนและการนำเสนอสัมมนา
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภัย
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง แหล่งวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมเกษตร
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง คุณภาพและมาตรฐานอาหารกับตลาดโลก
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การผลิตอาหารสำหรับครัวเรือน
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตปลาสัมและแปรรูปเนื้อสัตว์ในชุมชน
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การส่งเสริมมะม่วงแก้วขมิ้นของเกษตรกรกัมพูชา
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการ STEM คณะเกษตรศาสตร์ (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การส่งเสริมมะม่วงแก้วขมิ้นของเกษตรกรกัมพูชา
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการนิทรรศการในงานอีสานใต้
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตเห็ดสวรรค์ (การอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ U2T)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตข้าวเกรียบกุ้ง ปลา และผักสมุนไพรเพื่อการจำหน่ายสำหรับกลุ่มยุวเกษตรกร
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตปลาสัมและแปรรูปเนื้อสัตว์ในชุมชน
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง สอนการออกเสียงตามบทภาพยนตร์สั้นภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนและบุคลากรที่ร่วมแสดงในภาพยนตร์สั้น ซึ่งโรงเรียนส่งเข้าประกวดที่ อพวช. (ได้รองชนะเลิศอันดับ 1) และ อพวช. ส่งเข้าประกวดระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ (ได้รางวัลที่ 3)
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การสาธิตการแปรรูปอาหารในงานวันเกษตร กิจกรรมร่วมงานจาก กฟผ.
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การอบรมบรรจุภัณฑ์ 2/2562
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การประกวด Food Innovation 2/2562
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง เสวนาวิชาการเรื่อง "ผลิตภัณฑ์อาหาร OTOP ยุค 4.0: จะรุ่งหรือจะร่วง" 2/2560
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การเรียนรู้ผ่านการทดลองสำหรับเด็กประถม เรื่อง "สนุกวิทย์รอบตัว ในสวน ในนา ในครัว ใน ม.อุบลฯ" 2/2560
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุทราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 2/2559

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2561 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการแปรรูปผัก ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 • 2559 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องคณะกรรมการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion: OPC) ปี พ.ศ.2559 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2559 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องคณะกรรมการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion: OPC) ปี พ.ศ.2559 (รอบที่ 2) 24 ส.ค.59 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP