หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายเฉลียว บุญมั่น
Chaliaw Boonman


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 0 4535 3500, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : chaliaw.b@ubu.ac.th, chaliaw65@gmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      สหกิจศึกษา
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2537.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2531.
ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ระบบฐานข้อมูลออนไลน์และเวบไซต์สหกิจศึกษา
 • 2565 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ที่ปรึกษา หจก วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ข้าวยั่งยืนโพธิ์ใหญ่
 • 2565 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการผลิตและจัดการแปลงยางพารา (ออนไลน์)
 • 2565 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง การพัฒนาปรับปรุง/ดูแลโปรแกรมฐานข้อมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ออนไลน์)
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง แผนที่ GIS ฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานีบน Google Map
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง โครงการผลิตยางพาราเพื่อหารายได้
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมรายงานผลประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (ออนไลน์)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การพัฒนาการใช้โปรแกรม MS Excel ในการผลิตสุกร
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง โครงการพัฒนาเสริมสร้างเอกลักษณ์/อัตลักษณ์/จุดเ่ด่น (Check In) ของคณะ
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ที่ปรึกษาด้านเอกสารและสารสนเทศ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวชุมชนโพธิ์ใหญ่
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง โครงการผลิตยางพาราเพื่อหารายได้
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ที่ปรึกษาด้านเอกสารและสารสนเทศ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวชุมชนโพธิ์ใหญ่
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง เอกสารประกอบการฝึกงาน นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง การจัดทำพิกัดแผนที่ฟาร์ม/แปลงทดลองคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี บน Google Map
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการผลิตและจัดการแปลงยางพารา (ออนไลน์)
 • 2564 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ที่ปรึกษาให้คำแนะนำการจัดทำพิกัดแผนที่ Google Map โครงการปลูกป่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง คู่มือสหกิจศึกษา ปี 2563
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การพัฒนาการใช้โปรแกรม MS Excel ในการผลิตสุกร
 • 2563 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง รายงานโปรแกรมฐานข้อมูลสหกิจศึกษา (ออนไลน์)
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การพัฒนาการใช้โปรแกรม MS Excel ในการผลิตสุกร
 • 2563 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง รายงานโปรแกรมฐานข้อมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ออนไลน์)
 • 2563 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลสหกิจศึกษา(ออนไลน์)
 • 2563 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมฐานข้อมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ออนไลน์)
 • 2562 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง เอกสารประชาสัมพันธ์ งานเกษตรอีสานใต้ 12,000 ฉบับ
 • 2562 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ฐานข้อมูลโรงเรียนพื้นที่ 7 จังหวัด (การประชาสัมพันธ์ งานเกษตรอีสานใต้ 2563)
 • 2562 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง โปรแกรมฐานข้อมูลฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง (online)
 • 2562 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง โปรแกรมฐานข้อมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง (Stand alone)
 • 2562 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง รายงานการพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลโคเนื้อโคนม
 • 2562 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง คู่มือสหกิจศึกษาและการปกิบัติงาน เทอมต้น ปีการศึกษา 2562
 • 2561 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง คู่มือสหกิจศึกษา 2561
 • 2561 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การคำณวนสูตรอาหารสัตว์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • 2561 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง คู่มือสหกิจศึกษา 2561
 • 2560 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานเกษตรอีสานใต้ 2561
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การคำณวนสูตรอาหารสัตว์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสุกร
 • 2560 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง ฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ 7 จังหวัด การประชาสัมพันธ์ งานเกษตรอีสานใต้ 2561
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง โปรแกรมระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษา
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง Cloud Print : พิมพ์งานผ่านระบบคลาวด์จากมือถือ และคอมพิวเตอร์
 • 2560 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง คู่มือสหกืจศึกษา 2560
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานสหกิจศึกษา
 • 2559 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง โมเดลการคำณวนหาค่าเฉลี่ยลำดับการตั้งท้องของฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การเขียนรายงานสหกิจศึกษาด้วย Microsoft Word 2010
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง รวบรวมเอกสารผลกรณีศึกษา สหกิจศึกษา ปี 2558
 • 2559 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง โมเดลการคำณวนหาผลผลิตจำนวนแม่สุกรเมื่อทราบจำนวนความต้องการลูกสุกรต่อสัปดาห์
 • 2559 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง โมเดลการคำณวนหาผลผลิตจำนวนลูกสุกรต่อสัปดาห์เมื่อทราบจำนวนแม่สุกร
 • 2559 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง โมเดลการคำณวนหาผลผลิตจำนวนครอกต่อแม่ต่อปีของสุกร
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การคำณวนสูตรอาหารสัตว์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง คู่มือสหกิจศึกษา 2559
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง ทักษะการใช้โปรแกรม Porcitec เพื่อการผลิตสุกร
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสุกร
 • สิ้นสุด

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การพัฒนาและปรับปรุง/ดูแลโปรแกรมฐานข้อมูลสหกิจศึกษา(ออนไลน์)
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การพัฒนาปรับปรุง/ดูแลโปรแกรมฐานข้อมูลสัตว์เคี้ยวเอื้อง (ออนไลน์)
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การพัฒนาแผนที่พิกัดฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์บน Google Map
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลการผลิตและจัดการแปลงยางพารา (ออนไลน์)
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ที่ปรึกษาให้คำแนะนำการจัดทำพิกัดแผนที่ Google Map โครงการปลูกป่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศงานสหกิจ”
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ ในชุมชน
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ปฐมนิเทศ นักศึกษาสาขาพืชไร่ ปี 2560 (สหกิจศึกษา)

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการเกษตรอีสานใต้ 2564 / ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 2/2563
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง นิทรรศการ /การแข่งทักษะ / เสวนาวิชาการ งานเกษตรอีสานใต้ 2562 2/2561
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตข้าวนาปี เพื่อหารายได้ ปีการผลิต 2562 2/2561
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตข้าวนาปี เพื่อหารายได้ 1/2561
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง เสวนาวิชาการ งานเกษตรอีสานใต้ 2560 2/2559
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2561 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศ ณ โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
 • 2561 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร คณาจารย์นิเทศ ณ โรงแรมอมรเทพ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
 • 2559 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษษ หลักสูตร คณาจารย์นิเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
 • 2559 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องสัมมนาคณะอนุกรรมการบริหารเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ภูธารา น้ำฟ้ารีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP