หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.อริศรา โสภาวงค์
Arissara Sopawong, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 3560
อีเมล์ : arissara.s@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
  • PhD Aquaculture, เกษตรศาสตร์ Universiti Putra Malaysia Selangor, Malaysia, 2567.
  • M.Sc.(Aguaculture and Aquatic Resources Management), Asian Institute Technology Bangkok, Thailand, 2010.
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี, 2551.
การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • 2566 : กรรมการ, เรื่อง การอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบ Biofloc 2/2566
  • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 1/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP