หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์
Chaiwut Grudpan, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 3558
อีเมล์ : chaiwut.k@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2558.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2544.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2536.
งานบริหาร
 • 2561: รักษาราชการแทนหัวหน้าสาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
 • 2561: สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

ผลงานวิจัย
 • 2565 : การศึกษาโมเดลธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดจิ๋วจาหน่าย ปลาพื้นบ้านที่เติบโตตามธรรมชาติในนาข้าว
 • 2565 : ความหลากหลายทางชีวภาพและองค์ประกอบชนิดปลาในห้วยบังเลียง แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • 2565 : Fish Diversity along the Mekong River and Delta Inferred by Environmental-DNA in a Period of Dam Building and Downstream Salinization
 • 2565 : Fish Diversity along the Mekong River and Delta Inferred by Environmental-DNA in a Period of Dam Building and Downstream Salinization
 • 2565 : Age and growth estimates from three hard parts of the spotted catfish, Arius maculatus (Actinopterygii: Siluriformes: Ariidae), in Songkhla Lake, Thailand’s largest natural lake
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2564 : Natal origin and migration pathways of Mekong catfish (Pangasius krempfi) using strontium isotopes and trace element concentrations in environmental water and otoliths, วารสาร PLOS ONE
 • 2564 : Morphological investigation and length-weight relationships of long-snouted pipefish Doryichthys boaja (Syngnathidae) from two different environments, วารสาร AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
 • 2564 : Morphological investigation and length-weight relationships of long-snouted pipefish Doryichthys boaja (Syngnathidae) from two different environments, วารสาร AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES
 • 2564 : Natal origin and migration pathways of Mekong catfish (Pangasius krempfi) using strontium isotopes and trace element concentrations in environmental water and otoliths, วารสาร PLOS ONE
 • 2563 : Condition Index , Reproduction and Feeding of Three non Obligatory Riverine Mekong Cyprinids in Different Environment, วารสาร tropical life sciences research
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : ตำราหรือหนังสือที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ(ใหม่), เรื่อง Fishes of the Indochinese Mekong
 • 2564 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง
 • 2564 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง มีนวิทยา
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง
 • 2559 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง มีนวิทยา
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการระดับนานาชาติ
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาอย่างมีส่วนร่วม “ความหลากหลายทางชีวภาพ บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในสายลมร้อนแห่งการพัฒนาลุ่มน้ำโขง”
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงปลาพื้นเมืองและอาหารมีชีวิต
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การเพาะและเก็บไข่ไรแดง และการเพาะไรนำนางฟ้า เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์นำวัยอ่อน
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง หลักสูตรการผลิตอาหารปลา และอาหารกุ้งก้ามกราม โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผสมเทียมสัตว์น้ำเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงปลาในระบบพึ่งพิงปัจจัยนิเวศวิทยา (Cultural Based Fisheries) สมาคมแม่นำ้เพื่อชีวิต จ.เชียงราย
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการเทคนิคการผสมเทียมสัตว์น้ำเบื้องต้นเพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงปลาในระบบพึ่งพิงปัจจัยนิเวศวิทยา (Cultural Based Fisheries) ณ. กองร้อยอาสารักษาดินแดน อำเภอเชียงของที่ 7
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ผู้ดำเนินรายการการเสวนาทางวิชาการภาษาอังกฤษ State of Fish and Fishery
 • 2566 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ร่วมจัดนิทรรศการอุโมงค์ปลา ในงาน Animals In Garden ครั้งที่ 1
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขง” 2/2561
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1/2561
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง อบรมถ่ายทอดผลงานวิจัย การวิเคราะห์หลักการและการสังเคราะห์ความรู้จากปราชญ์ปลานิลเพื่อการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน 1/2560
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 1/2560

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2566 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องGDI ยุทธศาสตร์ใหม่จีน โอกาสธุรกิจสัตว์น้ำไทย และภูมิภาคอาเซียน บนเส้นทางการค้าอนุภาคลุ่มนำ้โขง ณ อาคารเทพรัตนศิริประภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2564 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องเด่น-ดี ที่ลุ่มนำ้โขง ณ สถานีโทรทัศน์ อสมท
 • 2561 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขง” ณ คณะเกษตรศาสตร์
 • 2561 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสัตว์นำ้ในลุ่มนำ้โขง ณ คณะเกษตรศาสตร์
 • 2560 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP