หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.นิมมานรดี พรหมทอง
Nimmannoradee Promtong, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาพืชสวน
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 045-353562, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : nimmannoradee.p@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Horticulture), National Chung Hsing University Taichung, Taiwan, 2557.
 • วท.ม. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 2550.
 • วท.บ. (พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 2546.
ผลงานวิจัย
 • 2561 : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลมะเม่าพันธุ์บุรีรัมย์
 • 2561 : ระยะการพัฒนาของผลต่อคุณภาพผลและเมล็ดของมะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์
 • 2561 : ผลของสูตรอาหารและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้เพชรหึง
 • 2560 : ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของสลัดพันธุ์เรดคอส
 • 2560 : ผลของการไพร์มมิ่งต่อการงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบแดง
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2565 : ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการงอกของเมล็ดแตงโม, วารสาร มอบ.วิจัย ม.อุบลราชธานี
 • 2562 : สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลมะเม่าพันธุ์บุรีรัมย์, วารสาร โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (ปฏิบัติการ)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (ปฏิบัติการ)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (บรรยาย)
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง รายวิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน (ปฎิบัติการ)
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง รายวิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน (บรรยาย)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตข่าและผลิตภัณฑ์จากข่า U2T ต.นาเยีย
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตเห็ด U2T ต.โนนโหนน
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซอสน้ำจิ้มเมี่ยงคำคุณนาย
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตผักปลอดภัย ต.คำขวาง
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตผักปลอดภัย ต.ธาตุ
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำดินปลูก” จากผักตบชวา
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Microgreen (พืชจิ๋ว)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง U2T ต.โนนโหนน (ผลิตภัณฑ์จากเห็ด)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง U2T ต.นาเยีย (ผลิตภัณฑ์จากข่า)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ STEM ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ STEM ณ เขมราฐพิทยาคม
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การปลูกไม้ดอกด้วยระบบอควาโปนิกส์
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลการตัดแต่งช่อดอกต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ STEM ณ โรงเรียนวัดศรีแสงธรรม
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของการพอกเมล็ดด้วย Methyl Hydroxylethyl Cellulose และ Carboxymethyl Cellulose ่อลักษณะทางกายภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง อิทธิพลของน้ำมะพร้าวและสาร Benzyladenine (BA) ที่มีผลต่อการชักนำการเจริญเติบโตของกัญชา (Cannabis sativa L.)
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การใช้า่ีเบนซิลอะดีนีนและน้ำมะพร้าวต่อการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มในกล้วยไม้หวายโซเนีย
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การผลิตพืชที่เหมาะสมกับเกษตรกรบริเวณเขื่อนสิริธร
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผู้ประเมินโครงการวิจัยให้กับหน่วยงาน ITAP (ศูนย์ประสานงานขอนแก่น)
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะชุมชนต่อการผลผลิตขาวโพดข้าวเหนียวแฟนซีสีม่วงพันธุ์ 111
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของปุ๋ยหมักอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรต่อการผลิตกะหล่ำดอกลูกผสมไวท์บารอน
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การสร้างรายได้ผู้สูงวัยแก่เกษตรกรบ้านโนนโหนน อ.วารินชำราบ
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการโคกหนองนาโมเดล
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของปุ๋ยหมักอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตรต่อการผลิตกะหล่ำดอกลูกผสมไวท์บารอน
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและขยะชุมชนต่อการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวแฟนซีสีม่วงพันธุ์ 111
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตแตงโมอินทรีย์
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมการผลิตและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกร
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมการการผลิตและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรจากเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2563 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การสร้างรายได้ผู้สูงวัยแก่เกษตรกรบ้านโนนโหนน อ.วารินชำราบ
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการตำรวจตระเวณชายแดน รร.ป่าหญ้าคาปี9
 • 2563 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์มะละกอแขกดำเกษตร ของวารสารราชมงคลศรีวิชัย
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง วารสารการเกษตรราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตเมล่อนอินทรีย์ในโรงเรือน
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยโดยวัสดุไม่ใช้ดิน
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง วารสารแก่นเกษตรในการพิจารณาผลงานประชุมวิชาการ ม.ขอนแก่น
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง รอบ 1 และ 2
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ผู้ประเมินโครงการวิจัยให้กับหน่วยงาน ITAP
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง อบรมระบบน้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ความร่วมมือกับบริษัทปากซองไฮแลนด์ จำกัด สปป.ลาว
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตผักปลอดภันจากสารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการปลูกผักในวัสดุทดแทนดิน (Substrate culture)
 • สิ้นสุด

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง นิทรรศน์การพันธุ์พืชและแมลงกินได้ 1/2565
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกกล้วยไม้แดงอุบล 1/2564
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกกล้วยไม้แดงอุบล 1/2563
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกกล้วยไม้แดงอุบล 1/2562
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แดงอุบล 1/2560
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2565 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมือง ณ ห้องประชุมวรพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP