หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.นิมมานรดี พรหมทอง
Nimmannoradee Promtong, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : หัวหน้าภาควิชาพืชสวน
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาพืชสวน
โทรศัพท์: 045-353562, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : nimmannoradee.p@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Horticulture), National Chung Hsing University Taichung, Taiwan, 2557.
 • วท.ม. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 2550.
 • วท.บ. (พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 2546.
ผลงานวิจัย
 • 2561 : สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลมะเม่าพันธุ์บุรีรัมย์
 • 2561 : ระยะการพัฒนาของผลต่อคุณภาพผลและเมล็ดของมะเขือเปราะพันธุ์ม่วงบุรีรัมย์
 • 2561 : ผลของสูตรอาหารและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อการพัฒนาของโปรโตคอร์มกล้วยไม้เพชรหึง
 • 2560 : ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของสลัดพันธุ์เรดคอส
 • 2560 : ผลของการไพร์มมิ่งต่อการงอกของเมล็ดกระเจี๊ยบแดง
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2565 : ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการงอกของเมล็ดแตงโม, วารสาร มอบ.วิจัย ม.อุบลราชธานี
 • 2562 : สหสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลมะเม่าพันธุ์บุรีรัมย์, วารสาร โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (ปฏิบัติการ)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (ปฏิบัติการ)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง วิทยาการเมล็ดพันธุ์ (บรรยาย)
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง รายวิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน (ปฎิบัติการ)
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง รายวิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน (บรรยาย)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตข่าและผลิตภัณฑ์จากข่า U2T ต.นาเยีย
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการผลิตเห็ด U2T ต.โนนโหนน
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซอสน้ำจิ้มเมี่ยงคำคุณนาย
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตผักปลอดภัย ต.คำขวาง
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตผักปลอดภัย ต.ธาตุ
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตผักปลอดภัย ต.โพธิ์ใหญ่
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการผลิตผักอินทรีย์ ต.เมืองศรีไค
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง โครงการการผลิตผักอินทรีย์ ต.คำขวาง
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง โครงการการผลิตผักอินทรีย์ ต.โพธิ์ใหญ่
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง โครงการการผลิตผักอินทรีย์ ต.ธาตุ
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง โครงการการผลิตผักอินทรีย์ ต.เมืองศรีไค
 • 2564 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ประธานฝ่ายสัมมาชีพประชาชน)
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การปรับปรุงแปลงปลูกไม้ผล
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง สินค้าเกษตรออนไลน์
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตตผักปลอดภัยจากสารพิษ:การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการปลูกผักในวัสดุไม่ใช้ดิน
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ม.อุบลราชธานี
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์สำหรับเกษตรกร
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียน ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา ปีที่ 9
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การปรับปรุงแปลงปลูกไม้ผลปีที่ 11
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง สินค้าเกษตรออนไลน์
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ม.อุบลราชธานี
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตตผักปลอดภัยจากสารพิษ:การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการปลูกผักในวัสดุไม่ใช้ดิน
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียน ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา ปีที่ 9
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์สำหรับเกษตรกร
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การเลี้ยงจิ้งหรีด
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตตผักปลอดภัยจากสารพิษ:การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการปลูกผักในวัสดุไม่ใช้ดิน
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตเมล่อนอินทรีย์ในโรงเรือน
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ม.อุบลราชธานี
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัย
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตตผักปลอดภัยจากสารพิษ :การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการปลูกผักในวัสดุไม่ใช้ดิน
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง สินค้าเกษตรออนไลน์
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปีที่8
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับเกษตรกร
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบปลูกผักในวัสดุทดแทนดิน
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ณ โรงเรียนบ้านคำบาก
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง อบรมผักปลอดภัย
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง อบรมระบบน้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการปลูกในวัสดุทดแทนดิน ปีที่ 2
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปีที่7
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การแข่งขันทักษะเกษตร (จัดสวนถาด)งานเกษตรอีสานใต้2561
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาอาหารปลอดภัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ การออกแบบระบบการให้น้ำอย่างง่ายสำหรับเกษตรกร”.
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (start up)
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการปลูกในวัสดุทดแทนดิน
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการค่ายเขียนแผนธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการด้านการเกษตร
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง ฟาร์มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง สวนศิลป์กินได้ ปีที่ 5 กิจกรรม เมล็ดพันธุ์เพื่อสุขภาพ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์กับเจ้าหน้าที่ประเทศ สปป.ลาว
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจรุ่นที่ 17
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
 • สิ้นสุด

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำดินปลูก” จากผักตบชวา
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Microgreen (พืชจิ๋ว)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง U2T ต.โนนโหนน (ผลิตภัณฑ์จากเห็ด)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง U2T ต.นาเยีย (ผลิตภัณฑ์จากข่า)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ STEM ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง นิทรรศน์การพันธุ์พืชและแมลงกินได้ 1/2565
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกกล้วยไม้แดงอุบล 1/2564
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกกล้วยไม้แดงอุบล 1/2563
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกกล้วยไม้แดงอุบล 1/2562
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้แดงอุบล 1/2560
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2565 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นเมือง ณ ห้องประชุมวรพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP