หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์
Chawalit Siriboon, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 045-353568
อีเมล์ : chawalit.s@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Animal Science), National Chung Hsing University Taichung, Taiwan ROC, 2013.
 • วท.ม.(สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 2549.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี, 2544.
ผลงานวิจัย
 • 2566 : Effects of replacing soybean meal with Giant Mimosa (Mimosa pigra L.) leaf meal in diet on productive performance, carcass characteristics, and apparent digestibility of native chickens (Leung Hang Kao)
 • 2566 : ผลของพันธุ์ต่อลักษณะไข่ของไก่พื้นเมืองไทยและไก่ไข่พันธุ์การค้าที่เลี้ยงแบบปล่อยพื้นไม่ใช้กรง
 • 2566 : ผลของความเครียดจากความร้อนต่อการตายของเซลล์แบบ apoptosis และการแสดงออกของ heat shock protein ในเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากตัวอ่อนไก่พื้นเมือง
 • 2565 : ความทนร้อนและการตอบสนองของเซลล์ไก่พื้นเมืองไทยภายใต้สภาวะเครียดจากความร้อน
 • 2564 : Effect of mangosteen (Garcinia mangostana L.) peel powder supplementation in broiler diet on growth performance, carcass composition and meat quality
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง โรคไก่
 • 2566 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การผลิตเป็ด
 • 2566 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง พันธุ์และการจัดการไก่ไข่
 • 2566 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การเลี้ยงการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์และการฟักไข่
 • 2566 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง อาหารและการให้อาหารสัตว์ปีก
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่พื้นเมืองให้ได้มาตรฐาน 2567
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง แข่งขันทักษะเกษตร เกษตรอีสานใต้ 2567
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฝ่ายรถชมงานและจิตอาสา เกษตรอีสานใต้ 2567
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตและการดูแลสุขภาพลูกไก่พื้นเมือง
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะเกษตร งานเกษตรอีสานใต้ 2566
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง open house หลักสูตรเกษตรวิศว์อัจฉริยะ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรสมัยใหม่
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตและการดูแลสุขภาพลูกไก่พื้นเมือง
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การใช้ใบไชยาในอาหารไก่ประดู่หางดำต่อการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาของลำไส้เล็ก และต้นทุนค่าอาหารโทโคฟีรอล และซีลิเนียมในอาหารไก่พ่อพันธุ์ต่อคุณภาพน้ำเชื้อและอัตราการผสมติด
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผลของการใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการคลอดพรอสตาแกนดินที่มีต่อจำนวนลูกสุกรตายคลอดและช่วงเวลาการคลอดในแม่ สุกร
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : กรรมการ, เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวิ่งการกุศล 2/2566
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 2564 2/2563

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2563 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องตัวแทนภาควิชาออกอบรม STEM รร.ห้วยเดื่อ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
 • 2563 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องตัวแทนภาควิชาออกอบรม STEM 2563 ณ โรงเรียนนาจิก
 • 2563 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องตัวแทนออกแนะแนวสาขา ณ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
 • 2559 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันวิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP