หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.ชวลิต ศิริบูรณ์
Chawalit Siriboon, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 045-353568, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : chawalit.s@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Animal Science), National Chung Hsing University Taichung, Taiwan ROC, 2013.
 • วท.ม.(สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 2549.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดอุบลราชธานี, 2544.
ผลงานวิจัย
 • 2564 : Effect of mangosteen (Garcinia mangostana L.) peel powder supplementation in broiler diet on growth performance, carcass composition and meat quality
 • 2564 : การเสริมผงเมล็ดหมามุ่ยอินเดียต่อคุณภาพน้ำเชื้อในสุกรพ่อพันธุ์
 • 2564 : ผลของระดับการเสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ
 • 2564 : Ultrastructural characterization of porcine growing and in vitro matured oocytes
 • 2564 : ผลของระดับการเสริมผงผักชีฝรั่งในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง farm and food camp 1st 2565
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง U2T phase 2
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง U2T phase 2
 • 2564 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตไก่พื้นเมืองรายตำบล
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง กรรมการดำเนินการด้านการพัฒนาสัมมาชีพของประชาชน
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง ให้ความรู้และบริการรักษาสุขภาพโค กระบือจากโรค Lumpy skin disease
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการสุขภิบาลสัตว์เลี้ยงและการดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อยกระดับสู่การเกษตรแบบปลอดภัย
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการการสุขภิบาลสัตว์เลี้ยงและการดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อยกระดับสู่การเกษตรแบบปลอดภัย
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร เกษตรอีสานใต้ 2563
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฝ่ายอุทยานวิชาการ เกษตรอีสานใต้ 2563
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การพัฒนาการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจรตามหลักวิชาการ
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการประกวดไก่พื้นเมือง เกษตรอีสานใต้ 2562
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง ฝ่ายแข่งขันทักษะการเกษตร เกษตรอีสนใต้ 2562
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร เกษตรอีสานใต้ 2562
 • 2561 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง ฝ่ายอุทยานวิชาการ เกษตรอีสานใต้ 2562
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง สินค้าเกษตรออนไลน์
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การประกวดไก่พื้นเมือง งานเกษตรอีสานใต้ 2562
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงไก่ดำให้ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การประกวดไก่พื้นเมืองและไก่ดำ
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการประกวดไก่พื้นเมืองและไก่แจ้สวยงาม
 • สิ้นสุด

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง U2T ผลิตภัณฑ์แหนแดงอัดเม็ด 2565
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง U2T ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่พื้นเมืองปลอดสารปฏิชีวนะ 2565
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง STEM 2565
 • 2563 : อาจารย์สอน (อาจารย์พิเศษ) ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ธนาคารกรุงไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2563 ระยะติดตามผลและให้คำแนะนำ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 2564 2/2563

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2563 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องตัวแทนภาควิชาออกอบรม STEM รร.ห้วยเดื่อ ณ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
 • 2563 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องตัวแทนภาควิชาออกอบรม STEM 2563 ณ โรงเรียนนาจิก
 • 2563 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องตัวแทนออกแนะแนวสาขา ณ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
 • 2559 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันวิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP