หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.กฤษณา ศิริพล
Kritsna Siripon, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 045-353561, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : kritsna.s@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      B206 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปร.ด.(วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร, 2550.
 • วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร, 2543.
 • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2538.
งานบริหาร
 • 2551: หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
 • 2550: หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551)
 • 2550: หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550)

ผลงานวิจัย
 • 2563 : การประกวดการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี UBU-KM Fair2020
 • 2563 : แหนมแห้ง
 • 2563 : Mathe modeling of heat trandfer
 • 2562 : การพัฒนาอาหารดัดแปลงลักษณะเนื้อสัมผัสสำหรับผู้สูงอายุ:ผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์: ผู้ร่วมวิจัย
 • 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ pre-emulsified vegetable oil เพื่อทดแทนไขมันหมูในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูอิมัลชัน
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2563 : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการถ่ายเทความร้อนของหมูยอขณะต้ม, วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 Research and Innovations for All ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2560 : เจลเม็ดน้ำปลาหวานในน้ำปลาหวาน, วารสาร RISE 2017
 • 2560 : นวตกรรมแหนมพื้นบ้าน, วารสาร RISE 2017
 • 2560 : หมูยอไส้ข้าวเหนียว, วารสาร RISE 2017
 • 2560 : ผลเตรียมน้ำมันพืชสำหรับหมูยอคลอเรสเตอรอลต่ำ, วารสาร RISE 2017

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง PPC
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง TPM
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง Plant layout
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทบาทของความร้อนต่อการปรุงอาหารไทย
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง ผลิตภัณฑ์ธัญพืช
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสัมคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษ๘กิจ BCG ตำบลแสนสุข
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสัมคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษ๘กิจ BCG ตำบลนาเรือง
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสัมคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษ๘กิจ BCG ตำบลนาดี
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง บริการวิชาการอบรมระยะสั้นด้านอุตสาหกรรมเกษตร กิจกรรมย่อย หมูสะเต๊ะ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง บริการวิชาการอบรมระยะสั้นด้านอุตสาหกรรมเกษตร กิจกรรมย่อย อบบรมออนไลน์ ข้าวเกรียบ
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสัมคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษ๘กิจ BCG ตำบลแสนสุข
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสัมคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษ๘กิจ BCG ตำบลนาเรือง
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสัมคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษ๘กิจ BCG ตำบลนาดี
 • 2565 : อาจารย์สอน (ผู้สอนร่วม) นอกคณะในมหาวิทยาลัย, เรื่อง 1309200
 • 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง IRRADIATION ON FRUIT FLY SPECIES TO BOOST THE FRUITS EXPORT MARKET
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง packaging ของ อ.วีรเวทย์ 2/2562
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง เกษตรอีสานใต้ 2/2560
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง เปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการห้องวิทยาศาสตร์ 1/2560
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร 2/2559
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 2/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP