หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายหนูแสง ศรีภักดี
Nusang Sripakdee


ตำแหน่งทางวิชาการ : ปฏิบัติงานโครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ งานพืชไร่นา
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 045-353500, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ :
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      งานพืชไร่นา สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190
Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP