หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  กิ่งกาญจน์ ป้องทอง
Kingkan Pongtong


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 3570 (ภายใน), โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : kingkan.p@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • M.Sc. (Food Engineering and Bioprocess Technology), Asian Institute of Technology Pathum Thani, Thailand, 2010.
 • วท.บ. (เทคโนโลยีการอาหาร), เกียรตินิยมอันดับ 1, คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2551.
ผลงานวิจัย
 • 2564 : การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งมันเทศส้มในผลิตภัณฑ์ขนมปัง
 • 2563 : ผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการทำแห้งต่อคุณภาพของเครื่องแกงเปรอะผง

ภาระงานวิชาการ
 • 2563 : ผลของปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินและอุณหภูมิลมร้อนขาเข้าที่มีต่อคุณภาพของน้ำเม่าผงโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย, วารสาร วารสารเกษตรราชภัฏ

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง สัมมนา
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์เบื้องต้นในอุตสาหกรรมเกษตร
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยทางอุตสาหกรรมเกษตร
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การเป็นผู้ประกอบการกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหาร
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง คณะกรรมการทำงานหลักสูตร non-degree สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 • 2565 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง ฝ่ายประสานงานทั่วไป "โครงการการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 15"(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2565 : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ, เรื่อง ฝ่ายกรรมการตัดสิน "โครงการการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 15"(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ลงทะเบียน และปฏิคม "โครงการการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 15"(ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับสมัคร ลงทะเบียน และปฏิคม "โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผัก-ผลไม้ออร์แกนิค" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง นวัตกรรมการผลิตปลาพื้นเมืองในระบบการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อให้มีกรดไขมันโอเมกา 3 สูง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Training Courses for the Staffs and Student of National University of Battambang,Cambodia in Food Processing Technology คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (ช่วงพัฒนาผลิตภัณฑ์และการทดลองผลิตระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2565)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารต้นแบบด้านการแปรรูปอาหารประเภทผักและผลไม้
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง STEM คณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP