หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
Prof. Tuanthong Jutagate, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 045-353545, 2154, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : tuantong.j@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3 อาคารเทคโนโลยีการเกษตร
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Fisheries Biology), Deakin University Victoria, Australia, 2002.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2540.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2537.
งานบริหาร
 • 2565: รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
 • 2561: ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
 • 2560: ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 • 2553: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (1 เมษายน 2553 - 30 กันยายน 2553)
 • 2552: รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553)
 • 2552: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2552 - 30 กันยายน 2552)
 • 2551: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552)
 • 2551: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2551 - 30 กันยายน 2551)
 • 2550: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551)
 • 2550: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2550 - 30 กันยายน 2550)
 • 2549: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550)
 • 2549: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2549 - 30 กันยายน 2549)
 • 2548: รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและประเมินผล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549)
 • 2548: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2548 - 30 กันยายน 2548)
 • 2547: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2547 - 31 มีนาคม 2548)
 • สิ้นสุด

ผลงานวิจัย
 • 2565 : Spatio-temporal variation in fish diversity and assemblage patterns in the Lower Tapee River, Southern Thailand
 • 2565 : Spatio-Temporal Variability of Water Quality in the Upper Chao Phraya River, Thailand, between 2008 and 2018
 • 2565 : Feasibility study for Lao-Thai Fisheries Co-management project Phase III
 • 2565 : A policy framework for climate resilience in fisheries and aquaculture in Thailand
 • 2565 : Catch composition and risk assessment of two fishing gears used in small-scale fisheries of Bandon Bay, the Gulf of Thailand
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2559 : Freshwater fish diversity in Thailand and the challenges on its prosperity due to river damming , วารสาร Nakano S. (ed.) "Aquatic Biodiversity Conservation and Ecosystem Services, Ecological Research Monographs, pp. 31-39, Springer, Berlin.

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2563 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Technical Review Report on Prior Consultation for the Proposed Sanakham Hydropower Project
 • 2562 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Technical Review Report on Luang Prabang Hydropower Project
 • 2561 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง Design Guidance for Proposed Mainstream Dams in the Lower Mekong Basin

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง Culture-based fisheries in Asia-Pacific
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง Workshop on Transboundary fishes
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง American Corner INDOPAC Outreach in Environment Issue
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 14
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง International Masheers COnference
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความใน Asian Fisheries Science
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง Fish Population Dynamaics and Stock Assessment (SEAFDEC)
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP