หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม
Assoc.Prof. Thanathip Leamkom, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 045-353505
อีเมล์ : tanathip.l@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักผู้บริหาร ชั้น 1
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2551.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2538.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2535.
งานบริหาร
 • 2566: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)
 • 2565: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
 • 2564: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • 2563: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
 • 2562: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2566 : ระดับแอมโมเนียและไนไตรท์ในการอนุบาลลูกปลาดุกบิ๊กอุย
 • 2565 : “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • 2563 : การศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาของกุ้งก้ามขนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเนื้อหาการสื่อความหมาย
 • 2563 : การศึกษาปรากฏการณ์เดินขบวนของกุ้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเนื้อหาการสื่อความหมาย
 • 2562 : การศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปในบ่อซีเมนต์
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2566 : Reproductive Parameters of Indian Threadfin Alectis indicus in Andaman Sea, Thailand, วารสาร Journal of Fisheries and Environment
 • 2562 : Identification of a Growth-Associated Single Nucleotide Polymorphism (SNP) in Cyclin C of the Giant Tiger Shrimp Penaeus monodon" for possible publication in Biochemical Genetics, วารสาร Biochemical Genetics
 • 2562 : การเลี้ยงปลาหมอด้วยสูตอาหารที่แตกต่างกัน, วารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : ตำราหรือหนังสือที่เผยแพร่ระดับชาติ(ใหม่) , เรื่อง คู่มือการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงปลาซิวหางแดง
 • 2565 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรอาหารเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง หลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ (โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่)
 • 2565 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง หลักสูตรระยะสั้น การผลิตสัตว์น้ำในระบบไบโอฟล็อค และการควบคุมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 • 2565 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง การพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ Startup
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตสัตว์น้ำในระบบไบโอฟล็อคฯ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2564
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในระบบไบโอฟล็อค
 • 2566 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ และการประมง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ระยะดำเนินการ ปี 2567
 • 2566 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง งานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ และการประมง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร ระยะดำเนินการ ปี 2566
 • 2566 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ประสิทธิภาพของบาซิลลัสที่คัดแยกได้จากน้ำในบ่อเลี้ยงปลาเพื่อใช้เป็นโพรไบโอติกในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2566 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ 1/2566
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 1/2565
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ำมูลเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 2/2563
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก 2/2562
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยาแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งสืบพันธุ์ของกลุ่มปลาซิว 2/2560
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2566 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการเพาะพันธุ์ปลาพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ ณ โรงเรียนบ้านกุ่ม
 • 2564 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องศูนย์การเพาะพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ำมูลเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP