หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม
Assoc.Prof. Thanathip Leamkom, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาประมง
โทรศัพท์: 045-353505, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : tanathip.l@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักผู้บริหาร ชั้น 1
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ), -, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2551.
 • วท.ม.(วิทยาศาสตร์การประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2538.
 • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2535.
งานบริหาร
 • 2565: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
 • 2564: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • 2563: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
 • 2562: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
 • 2560: ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2563 : การศึกษานิเวศวิทยาและชีววิทยาของกุ้งก้ามขนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเนื้อหาการสื่อความหมาย
 • 2563 : การศึกษาปรากฏการณ์เดินขบวนของกุ้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพัฒนาเนื้อหาการสื่อความหมาย
 • 2562 : การศึกษาการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปในบ่อซีเมนต์
 • 2562 : การศึกษาการเจริญเติบโตและอัตรารอดของลูกปลาหมอไทยที่อนุบาลด้วยอาหารจากแหล่งที่แตกต่างกัน
 • 2561 : Effect of coconut oil levels on growth and reproductive performances of female Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2562 : Identification of a Growth-Associated Single Nucleotide Polymorphism (SNP) in Cyclin C of the Giant Tiger Shrimp Penaeus monodon" for possible publication in Biochemical Genetics, วารสาร Biochemical Genetics
 • 2562 : การเลี้ยงปลาหมอด้วยสูตอาหารที่แตกต่างกัน, วารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : อนุสิทธิบัตร, เรื่อง สูตรอาหารเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2564
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปีการศึกษา 2565
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล ต.หนองสิม)
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปลากาดำ ต.หนองสิม)
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปูนา ต.สระสมิง)
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปลานิล ต.ขามป้อม)
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธา
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในระบบไบโอฟล็อค และการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยระบบอัจฉริยะ
 • 2564 : กรรมการ, เรื่อง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในระบบไบโอฟล็อค
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การประชุมหารือโครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงฯ
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง(อิสานใต้)ฯ ฝ่ายการประกวดทักษะเกษตร
 • 2562 : ประธานอนุกรรมการ, เรื่อง โครงการพัฒนาความเข้มแข็ง(อิสานใต้)ฯ ฝ่ายอุทยานวิชาการ
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่: การพัฒนาระบบเลี้ยงปลาอัตโนมัติเหมาะสมกับ
 • 2562 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่: การผลิตปลาหมอปลอดภัย
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอิสานใต้ (เกษตรอิสานใต้) ประจำปี 2562 (อุทยานวิชาการ)
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง การเพาะพันธุ์ปลาในระบบน้ำหมุนเวียน
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตปลานิลปลอดภัย
 • 2561 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตำบลโพธิ์ใหญ่: การเลี้ยงปลานิลในระบบอินทรีย์
 • 2561 : กรรมการ, เรื่อง โครงการฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประกอบการสอน
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง โครงการติดตามประเมินผลทักษะการสอนอาจารย์วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง รุ่นที่ 1
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการสอนรายวิชาสาขาประมง
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การจัดอบรมถ่ายทอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาานิลอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2559
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การเผยแพร่ความรู้ทางด้านทรัพยากรประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง รุ่นที่ 1
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลแดง
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง ประมงหมู่บ้าน รุ่นที่ 1
 • สิ้นสุด

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กิจกรรมครูพี่เลี้ยง สปป ลาว
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง กิจกรรมครูพี่เลี้ยง
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเลี้ยงปลาโดยระบบไบโอฟล็อค
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ต.ธาตุ)
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (การส่งเสริมการอนุบาลลูกปลานิล ต.โพธิ์ใหญ่)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง 1/2565
 • 2563 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การขยายพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ำมูลเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 2/2563
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก 2/2562
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมและนิเวศวิทยาแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งสืบพันธุ์ของกลุ่มปลาซิว 2/2560
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง การสำรวจการแพร่กระจายและนิเวศวิทยาของกลุ่มหอยโข่งบริเวณแม่น้ำมูลตอนล่าง 1/2560

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2564 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องศูนย์การเพาะพันธุ์ปลาพื้นเมืองลุ่มน้ำมูลเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP