หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางสาวนพมาศ นามแดง
Nopamas Namdang


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 3527, 3542 (ภายใน)
อีเมล์ : nopamat.n@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักนักวิชาการ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2546.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2533.
งานบริหาร
 • 2556: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏฺบัติการ ฝ่ายห้องปฏฺบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายห้องปฏฺบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)

ผลงานวิจัย
 • 2564 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกสาร (IRTC)โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อโครงการ การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินจากขี้ม้า
 • 2563 : การประเมินผลผลิตเบื้องต้นและคุณภาพการหุงต้มของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีนำ้ตาล
 • 2563 : อิทธิพลปุ๋ยในโตรเจนต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตข้าวเจ้าหอมวาริน

ภาระงานวิชาการ
 • 2565 : อิทธิพลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตข้าว หอมวารินในดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ (Effect of Potassium Fertilizeron Yield and Yield Components of HomWarin Rice Variety in Low Fertility Sandy Soil) เ, วารสาร วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
 • 2565 : อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดอกดาวเรือง, วารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2565 : อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวหอมวาริน ที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ, วารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2565 : อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดอกดาวเรือง, วารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2564 : อิทธิพลการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2, วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
 • เพิ่มเติม

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง การทดสอบเมล็ดพันธุ์
 • 2566 : สื่อการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง ดินและการประเมินความอุดมสมบูรณ์ดิน
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง บทปฏิบัติการที่ 9 การวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน (Exchangeable calcium analysis)

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนอ้อย (Filter cake)
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการย่อยการฝึกอบรมและประกวดทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอิสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2563 (การแข่งขันทักษะทางการเกษตรในงานเกษตรอิสานใต้) โดยรับผิดชอบจัดการแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตรระดับมัธยมและมัธยมปลาย
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏฺบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์กับเจ้าหน้าที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมในโรงเรือนของจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง วิทยากรในการอบรมบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง ดิน การตรวจวิเคราะห์ดินพร้อมคำแนะนำอย่างแม่นยำ ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวนมาก 96 คน
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกสาร (IRTC)โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อโครงการ การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินจากขี้ม้า
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ : การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินจากขี้ม้า
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เชื่่อมโยงเครือข่าย ศดปช. กับ ศพก. และแปลงใหญ่ในกับสมาชิก วันที่ 5 มีนาคม 2563
 • เพิ่มเติม

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2566 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องกิจกรรมการถอดบทเรียนของโครงการ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการผลิตมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์เกรดพรีเมี่ยมในโรงเรือนของจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2566 : วิทยากรกลุ่มย่อย จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/การร่วมอภิปราย, เรื่องโครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและแรงจูงใจเพื่อเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 27 สิงหาคม 2566 ณ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2559 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม ในหลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การตรวจวิเคราะห์ดิน และการเพิ่มมูลค่าป่าด้วยเห็ด ณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีบ้านทุ่งฮ้าง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP