หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางสาวนพมาศ นามแดง
Nopamas Namdang


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 045-353542, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : nopamat.n@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักนักวิชาการ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2546.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2533.
งานบริหาร
 • 2556: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏฺบัติการ ฝ่ายห้องปฏฺบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2556 - 30 กันยายน 2556)
 • 2555: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายห้องปฏฺบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 2556)

ผลงานวิจัย
 • 2564 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกสาร (IRTC)โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อโครงการ การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินจากขี้ม้า
 • 2563 : การประเมินผลผลิตเบื้องต้นและคุณภาพการหุงต้มของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุงต้านทานเพลี้ยกระโดดสีนำ้ตาล
 • 2563 : อิทธิพลปุ๋ยในโตรเจนต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตข้าวเจ้าหอมวาริน

ภาระงานวิชาการ
 • 2565 : อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดอกดาวเรือง, วารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2565 : อิทธิพลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวหอมวาริน ที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ, วารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2565 : อิทธิพลของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลม้า และปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยมูลม้าต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตดอกดาวเรือง, วารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • 2564 : อิทธิพลการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและไรโซเบียมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของถั่วเหลืองฝักสดกลิ่นหอม พันธุ์เชียงใหม่ 84-2, วารสาร การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15
 • 2561 : อัตราปุ๋ยอินทรีย์และพันธุ์ข้าวเหนียวพื้นเมืองที่มีผลต่อธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในข้าว เมื่อปลูกฤดูนาปรัง ในสภาพพื้นที่ดินร่วนปนทราย ด้วยระบบอินทรีย์ , วารสาร งานมหกรรมการสแดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ม.ราภัฏอุดรธานี
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนอ้อย (Filter cake)
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง โครงการย่อยการฝึกอบรมและประกวดทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอิสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2563 (การแข่งขันทักษะทางการเกษตรในงานเกษตรอิสานใต้) โดยรับผิดชอบจัดการแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตรระดับมัธยมและมัธยมปลาย
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560
 • 2560 : กรรมการ, เรื่อง โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏฺบัติการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์กับเจ้าหน้าที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2564 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกสาร (IRTC)โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อโครงการ การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินจากขี้ม้า
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชน โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ : การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินจากขี้ม้า
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เชื่่อมโยงเครือข่าย ศดปช. กับ ศพก. และแปลงใหญ่ในกับสมาชิก วันที่ 5 มีนาคม 2563
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากกากตะกอนหม้อกรองอ้อย
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เชื่่อมโยงเครือข่าย ศดปช. กับ ศพก. และแปลงใหญ่ในกับสมาชิก วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
 • 2563 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรฯ
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การจัดการปุ๋ยแปลงมันสำปะหลังตามผลการวิเคราะห์ดิน
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การตรวจธาตุอหารในวัสดุทดแทนดิน
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ในโรงเรือนสำหรับกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอำนาจเจริญและอุบลราชธานี
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การตรวจธาตุอหารในวัสดุทดแทนดิน
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการ เรื่อง การผลิตผักปลอดภัย รุ่นที่ 2
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การตรวจสอบปริมาณอินทรียวัตถุในดินภาคสนาม
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง คุณสมบัติดินเบื้องต้นสำหรับเกษตรกรและการวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การประเมินคุณภาพดินและเทคนิคการปลูกพืชผักสำหรับเยาวชน
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์กับเจ้าหน้าที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการค่าเกษตรสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 16
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนเพื่อการพัฒนาให้เป็น Smart Farmer
 • สิ้นสุด

วิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • 2559 : วิทยากรหลัก จัดโดย คณะ/มหาวิทยาลัย/แหล่งฝึก, เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนด้วยกระบวนการสะเต็มศึกษาผสมผสานวัฒนธรรม ในหลักสูตร การผลิตปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การตรวจวิเคราะห์ดิน และการเพิ่มมูลค่าป่าด้วยเห็ด ณ ณ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีบ้านทุ่งฮ้าง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP