หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.นรินทร บุญพราหมณ์
Narintorn Boonbrahm, Ph.D.

ตำแหน่งทางบริหาร : คณบดี
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์
โทรศัพท์: 045-353528, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : narinthorn.b@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ชั้น 1
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Animal Production), Humboldt-Universität zu Berlin Berlin, Germany, 2002.
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), สัตวศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2532.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2529.
งานบริหาร
 • 2565: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565)
 • 2564: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)
 • 2564: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • 2564: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • 2563: คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)
 • เพิ่มเติม

ผลงานวิจัย
 • 2562 : พลวัตความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 2562

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2560 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง โครงการการจัดทำแผนที่เศรษฐกิจด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลเพื่อการจัดการจังหวัดอุบลราชธานี
 • 2559 : ผลงานวิชาการรับใช้สังคม, เรื่อง โครงการการจัดทำแผนที่เศรษฐกิจด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และระบบข้อมูลเพื่อการจัดการจังหวัดอุบลราชธานี

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2562 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง การจำแนกสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองด้วยการประมวลผลภาพ
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับบทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2562
 • 2562 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโขงตอนใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • 2561 : อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานลำเซบายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2561 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานลำเซบายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2561 : อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานลำเซบายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2561 : กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ภายนอกมหาวิทยาลัย, เรื่อง รูปแบบการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานลำเซบายจังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2561 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโขงตอนใต้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการประมาณฝนเชิงพื้นที่โดยเทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่ในลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำแม่กลอง
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการประมาณฝนเชิงพื้นที่โดยเทคนิคการประมาณค่าเชิงพื้นที่ ในลุ่มน้ำบางปะกงและลุ่มน้ำแม่กลอง
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของการจำแนกพื้นที่ปลูกอ้อย ด้วยวิธีการจำแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ โดยใช้ข้อมูลดาวเทียมแลนด์แซท 8
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำระดับพื้นที่
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับแนะนำการใช้ปุ๋ยและรูปแบบการใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน ที่เหมาะสมกับชนิดของดินและพืช
 • 2560 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง ศึกษาการใช้ใบกระถินทดแทนอาหารข้นต่อสมรรถนะการผลิตของแม่โครีดนม
 • 2559 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง PGS: แนวทางการวางมาตรฐานการผลิตแบบชุมชนรับรองกันเอง เพื่อเข้าสู่เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย (งานเกษตรอีสานใต้ 2560)
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “บูรณาการศาสตร์วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
 • 2559 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
 • สิ้นสุด

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP