หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นางนิภาพรรณ สิงห์ทองลา
Nipapan Singthongla


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 0 4535 3542
อีเมล์ : nipapan.s@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักนักวิชาการ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.บ.(พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2532.
งานบริหาร
 • 2555: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการ ฝ่ายห้อ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • 2554: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและฝ่ายห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการกลางในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี2560
 • 2559 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง โครงการวันวิทยาศาสตร์ ปี2560

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปโจ๊กกึ่งสำเร็จรูป กลุุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวกล้องบ้านสร้างมิ่ง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ถ่ายทอดความรู้การแแปรรูปข้าวแผ่น ที่วิสาหกิจชุมชุมเกษตรอินทรีย์อะตอมมิกนาโนบ้านนาโศก อ.เมือง จ.มุกดาหาร วันที่ 23 มิถุนายน 2561
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ถ่ายทอดความรู้การแแปรรูปข้าวพองธัญพืช กลุ่มวิสาหกิจชุมชุมร่วมใจโนนค้อทุ่ง อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ วันที่ 21 มิถุนายน 2561
 • 2561 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปข้าวเกรียบหอมเจียว บ.ดีมาร์ฟู๊ดจำกัด วันที่ 14มิถุนายน 2561 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และทดสอบตลาดของสถานประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย(Primary GMP)ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • 2560 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผลิตภัฌฑ์และทดสอบตลาดของสถานประกอบการที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย(Primary GMP)ร่วมกับ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 1/2559
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง ศุนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวณชายแดนเพื่อถ่ยทอดเทคโนโลยีการปลูพืชแบบไม่ใช้ดินและการให้ปู๋ยในระบบนำ้หยด 1/2559
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การสร้างเครือข่ายศุย์เรื่องรู้เทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน รุ่นที่6 1/2559
 • 2559 : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ, เรื่อง ฝ่ายประกวดโครงงานวิทยทยาศาตร์เกษตรในงานเปิดฟาร์มและห้องปฏิบัติการในสัปดาวันวิทยาศาสตร์ ปี2559 1/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP