หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  นายประพนธ์ บุญเจริญ
Prapont Booncharern


ตำแหน่งทางวิชาการ : นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง
โทรศัพท์: 0 4528 8400 ext 7017
อีเมล์ : prapon.b@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      สำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ ฝ่ายไร่
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • วท.ม.(พืชศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2539.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, 2530.
งานบริหาร
 • 2564: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลอง ฝ่ายพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • 2558: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลอง ฝ่ายบริการและฝึกอบรม คำสั่งคณะเกษตร 124/2558 สั่ง ณ วันที่ 3 กัน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 • 2555: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลอง ฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555)
 • 2554: ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)

ผลงานวิจัย
 • 2559 : การศึกษาอัตราจำนวนต้นต่อหลุมสำหรับการปลูกข้าวนาดำที่มีต่อการเจริยเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ105
 • 2559 : การศึกษาอัตราจำนวนต้นต่อหลุมสำหรับการปลูกข้าวนาดำ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การปลูกทานตะวันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
 • 2566 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การปลูกเทคนิคการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
 • 2565 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การจัดการและดูแลโรงเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช.docx
 • 2565 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การทดลอง nutrient omission pot trial
 • 2565 : เอกสารคำสอน(ปรับปรุง), เรื่อง การปลูกทานตะวันเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2564
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกขี้หนูและพืชประกอบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม(Participatory Guarantee System,(PGS) ระยะที่2
 • 2562 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน
 • 2561 : กรรมการและเลขานุการ, เรื่อง การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน
 • 2560 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง ปลูกพืชพลังงาน(หญ้าเนเปียร์) ของบริษัท อุบลไบโอเอ็นเนอร์จี้พลัส จำกัด
 • 2562 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี เพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน
 • 2561 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การศึกษาดูงานด้านการจัดการและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช
 • 2560 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาพืชไร่ ประจำปี 2560
 • เพิ่มเติม

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP