หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.ประยงค์ อุดมวรภัณฑ์
Prayong Udomworaparnt, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 0 4528 8400-3 ต่อ 2204, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : prayong.u@ubu.ac.th
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 2
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • Ph.D.(Food Science), Kansas State University Kansas, USA, 2005.
 • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2534.
 • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2528.
ผลงานวิจัย
 • 2565 : การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือทิ้งจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้า: การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเจลลี่
 • 2563 : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการถ่ายเทความร้อนของหมูยอขณะต้ม
 • 2562 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ pre-emulsified vegetable oil เพื่อทดแทนไขมันหมูในผลิตภัณฑ์เนื้อหมูอิมัลชั่น
 • 2561 : การปรับปรุงความนุ่มและความฉ่ำเนื้อของผลิตภัณฑ์หมูปิ้งนมสด
 • 2560 : หมูยอไส้ข้าวเหนียว
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2559 : หมูยอไส้ข้าว, วารสาร Thailand Research Expo 2016

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2565 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง IfQuizSection2
 • 2565 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง QuizIfSection3
 • 2565 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง IfQuizSection4&5
 • 2565 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง ExIfAthlete2Answer
 • 2565 : สื่อการสอน(ใหม่), เรื่อง ExIfAthlete1Answer
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง คอร์สอบรมทำอาหารออนไลน์ : ข้าวตังหน้าตั้ง
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง คอร์สอบรมทำอาหารออนไลน์ : ห่อหมกปิ้ง
 • 2565 : ประธานกรรมการหรือประธานคณะทำงาน, เรื่อง xคอร์สอบรมทำอาหารออนไลน์ : ข้าวเกรียบหมูยอไร้น้ำมัน
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง คอร์สอบรมทำอาหารออนไลน์ : หมูสะเต๊ะ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง U2T ตำบลแสนสุข
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง U2T ตำบลนาเรือง
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง ๊U2T ตำบลนาดี
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง U2T ตำบลแสนสุข
 • 2565 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหรืออ่านผลงานทางวิชาการ, เรื่อง Novel functional packaging containing sodium nitrite and sodium erythorbateto preserve quality of fresh beef
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง UBU Food Maker Space การทำลูกชิ้น
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี ปีที่ 2 2/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP