หน้าหลัก | บุคลากร | ยานพาหนะ | สารบรรณ | โสตทัศนูปกรณ์ เข้าสู่ระบบ 
บุคลากร

หน่วยงาน

ตำแหน่ง

สถานภาพ

กลุ่มงาน

  ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์
Wachirapan Boonyaputthipong, Ph.D.


ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
โทรศัพท์: 045-353500 ต่อ 3549, โทรสาร: 045-353536
อีเมล์ : wachirapan.b@ubu.ac.th, wachistarch@hotmail.com
สถานะ: ปฏิบัติราชการ
สถานที่ติดต่อ
      ห้องพักอาจารย์ ชั้น 3
      คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัอุบลราชธานี 34190

คุณวุฒิ
 • PhD (Food Sciences), University of Nottingham Sutton Bonington, Loughborough, United Kingdom, 2012.
 • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 2543.
 • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 2538.
ผลงานวิจัย
 • 2564 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหน่อไม้
 • 2564 : การศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายกำลังการผลิตสตาร์ชมันสำปะหลังอินทรีย์ดัดแปรทางกายภาพ และการนำไปใช้ก่อนการผลิตเชิงการค้า
 • 2564 : ผลของการเติมน้ำตาลต่อสมบัติทางความหนืดของสตาร์ชข้าวเหนียวและสตาร์ชข้าวเจ้า (Effect of Sugar Addition on Pasting Properties of Waxy and Non-Waxy Rice Starches)
 • 2563 : ผลของชนิดแป้งสาลีต่อคุณภาพของหมั่นโถวทดแทนด้วยแป้งข้าวเจ้า (Effect of Wheat Flour Types on Quality of Steamed Bun (Mantou) Substituted with Rice flour)
 • 2562 : Physicochemical properties of rice flour at different ripening stages as potential excipients for food and pharmaceutical products
 • เพิ่มเติม

ภาระงานวิชาการ
 • 2559 : Effect of Presoaking on Quick-boiling Ubon Noodle Quality, วารสาร Starch Update 2017: The 9th International Conference on Starch Technology ณ Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand

ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง บทปฏิบัติการ รายวิชา 1205 432 เทคโนโลยีธัญพืช (Cereal Technology)
 • 2564 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 1205 432 เทคโนโลยีธัญพืช (Cereal Technology)
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ปรับปรุง), เรื่อง 1205 432 เทคโนโลยีธัญพืช (Cereal Technology)
 • 2563 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง 1205 432 Cereal Technology
 • 2562 : เอกสารประกอบการสอน(ใหม่), เรื่อง 1205 432 Cereal Technology
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการบริการวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง Training Courses for the Staffs and Students of National University of Battambang, Cambodia (Cereal Product Processing วางแผนและเตรียมปฏิบัติการ จัดทำเอกสารปฏิบัติการการอบรม จัดซื้อ)
 • 2565 : กรรมการ, เรื่อง โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผักผลไม้ออร์แกนิค
 • 2563 : กรรมการ, เรื่อง Food Innovation Asia Conference 2020 (Poster)
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการดำเนินการ โครงการการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 12
 • 2562 : กรรมการ, เรื่อง คณะกรรมการโครงการบริการวิชาการ การสร้างความเป็นเลิศด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก ประจำปีงบประมาณ 2563
 • เพิ่มเติม

วิทยากรด้านบริการวิชาการ, กรรมการสอบเค้าโครงหรือสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระภายนอกมหาวิทยาลัย, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ, ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, การเป็นอาจารย์สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง โครงการ อบรมเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงในพื้นที่ดินเค็ม บนแนวคิดการเกษตรทฤษฎีใหม่ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง) ณ แขงคำม่วน สปป. ลาว (1-3 สิงหาคม 2565)
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมกลุ่มชุมชน (U2T 2565 ตำบลบุ่งมะแลง) สิงหาคม-กันยายน 2565 2 ครั้ง
 • 2565 : วิทยากรด้านบริการวิชาการ, เรื่อง การอบรมกลุ่มชุมชน (U2T 2565 ตำบลวารินชำราบ) สิงหาคม-กันยายน 2565 2 ครั้ง
 • 2565 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง U2T 2565 (ตำบลบุ่งมะแลง)
 • 2565 : ที่ปรึกษาโครงการบริการวิชาการ ภายนอกคณะหรือมหาวิทยาลัย, เรื่อง U2T 2565 (ตำบลวารินชำราบ)
 • เพิ่มเติม

การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
 • 2559 : กรรมการ, เรื่อง การถ่ายทอดวัฒนธรรมการผลิตอาหารพื้นบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี 2/2559

Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University
Copyright ©  AGGIE UBU. All rights reserved.
Powered by FAMP